เครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง

คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยนครพนม 

เครื่องวิเคราะห์ปริมาณธาตุโลหะด้วยเทคนิคการดูดกลืนแสงอะตอมแบบเปลวไฟและเตาเผาไฟฟ้าพร้อมชุดกำเนิดไอของสารประกอบไฮไดรด์

ยี่ห้อ PerkinElmer   รุ่น PinAAcle 900H + FIAS 100

เครื่องย่อยตัวอย่าง Block digestion 

ยี่ห้อ Perkin รุ่น SPB 50-24

เครื่องฟูเรียร์ทรานสฟอร์มอินฟราเรด สเปกโตรโฟโทมิเตอร์ (Fourier Transformed Infrared Spectrophotometer, FTIR)

ยี่ห้อ Bruker รุ่น TENSOR II 

เครื่องวัดขนาดอนุภาคและค่าศักย์ซีต้าในระดับนาโนเมตร (Dynamic Light Scattering and Zeta potential) 

ยี่ห้อ Horiba รุ่น SZ100

เครื่องวัดการดูดกลืนแสงอัลตราไวโอเลตและวิสิเบิล (UV-visible spectrophotometer) 

ยี่ห้อ AE Lab รุ่น AE-S90-MD

เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท (Microplate Reader)

ยี่ห้อ Biotex  รุ่น Synergy H1 

เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ (Water Purifications, Millipore SAS)

น้ำบริสุทธิ์ Type I  : Milli-Q Reference A+ System

น้ำบริสุทธิ์ Type II  : Milli-Q Elix Essential 10

เครื่องระเหยสุญญากาศพร้อมชุดหล่อเย็น (rotary evaporator and chiller)

ยี่ห้อ BUCHI รุ่น Rotavapor R-3

เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการระเหยสารตัวอย่างที่เป็นของเหลวโดยการกลั่นเพื่อแยกตัวทำละลายที่ผสมอยู่ ขึ้น ด้วยการให้ความร้อนจากอ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ และระบบสุญญากาศ

 ชุดศึกษาและวิเคราะห์สารพันธุกรรมและโปรตีน 

เป็นชุดศึกษาและวิเคราะห์สารพันธุกรรม DNA และ RNA และวิเคราะห์โปรตีน ประกอบด้วยชุดเครื่องมือดังนี้ 

เครื่องแยกโปรตีน (2D-Gel Electrophoresis)

ยี่ห้อ GE HEALTHCARE รุ่น Ettan IPGphor 3

เป็นการศึกษาโปรตีนโดยใช้เทคนิค electrophoresis ในการแยกโปรตีนออกเป็น 2 มิติ โดยใช้เทคนิค Isoelectric focusing (IEF) ในการศึกษา ซึ่งเป็นเทคนิคในการแยกสารโดยอาศัยหลักการของ isoelectric point (pI) โดยมี pH หลายระดับ (immobilized pH gradients) และเมื่อแยกทิศทางที่หนึ่งได้แล้วก็จะทำการแยกทิศทางที่สองโดยใช้ SDS polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE) โดยอาศัยหลักการแยกตามขนาดของโมเลกุล

เครื่องย้ายโปรตีนจากเจลสู่แผ่นเมมเบรนชนิดกึ่งแห้ง (Semi-Dry Transfer Unit) 

 ยี่ห้อ Amersham  รุ่น TE 77 ECL Semi-Dry Transfer Unit 

ใช้ย้ายสารโปรตีนลงบนแผ่นเมมเบรนแบบกึ่งแห้ง มีส่วนประกอบเป็นแผ่น platinum และขั้วไฟฟ้าที่ทำจาก stainless steel  สามารถใช้กับแผ่นแยกสารขนาดต่าง ๆ ได้ โดยมีขนาดพื้นที่ในการวางแผ่นแยกสารไม่น้อยกว่า 21 x 26 เซนติเมตร และวางแผ่นแยกสารได้พร้อมกันไม่ต่ำกว่า 3 แผ่น

เครื่องทำเจลให้แห้ง (Gel dryer)

ยี่ห้อ Clever Scientific 

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในทำให้เจลแห้งด้วยระบบสุญญากาศ มีพื้นที่สำหรับวางแผ่นเจล ขนาด 20 x 30 cm และสามารถตั้งอุณหภูมิได้สูงสุดถึง 90 o

เครื่องถ่ายและวิเคราะห์ภาพเจล (Gel documentation system)

ยี่ห้อ : Aplegen, รุ่น : Omega Fluor 

เครื่องแยกสารพันธุกรรมแนวตั้ง (vertical electrophoresis) ขนาด 10 x 8 ซม. และ10 x 10.5 ซม.

เครื่องแยกสารพันธุกรรมแนวนอน (horizontal electrophoresis)

เครื่องแยกระนาบที่ 1

เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH meter)

ยี่ห้อ Mettler Toledo รุ่น FiveEaSy F20

เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า แบบตั้งโต๊ะ (Conductometer)

ยี่ห้อ Mettler Toledo รุ่น FiveEaSy F30 


ชุดวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

เป็นชุดวิเคราะห์คุณภาพน้ำที่ประกอบด้วยเครื่องมือที่สามารถใช้ในการศึกษาและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ประกอบด้วย 

เครื่องมือวัดคุณภาพน้ำหลายพารามิเตอร์แบบพกพา

ยี่ห้อ HACH รุ่น HQ40d multi

เครื่องวัดคุณภาพน้ำด้วยการวัดการดูดกลืนแสงแบบพกพา

ยี่ห้อ HACH รุ่น DR1900

เครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์แบบพกพา สำหรับวัดคุณภาพน้ำโดยอาศัยหลักการดูดกลืนแสงในช่วงแสงในช่วง Visible สามารถวัดค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ได้ตามโปรแกรมการใช้งานของพารามิเตอร์ที่ต้องการตรวจวัด ดังนี้ ความเป็นด่าง, ความกระด้าง , COD, แอมโมเนีย, ไนไตรท์, ไนเตรท, โครเมียมชนิดเฮกซะวาเลนต์, ทองแดง, แมกนีเซียม, แมงกานีส, นิกเกิล, ฟอสฟอรัส, โพแทสเซียม และซัลเฟต

เครื่องย่อยน้ำตัวอย่างดิจิตอล

ยี่ห้อ HACH รุ่น DRB200 


เครื่องวัดความขุ่นชนิดภาคสนาม

เป็นเครื่องมือวัดความขุ่นของสารละลาย  สามารถตรวจวัดความขุ่นครอบคลุมในช่วง 0 - 1,000 NTU โดยใช้ปริมาตรน้ำตัวอย่างในการตรวจครั้งละไม่เกิน 10 มิลลิลิตร ตัวเครื่องสามารถใช้งานได้ที่ช่วงอุณหภูมิ 0-50 o

เครื่องเก็บตัวอย่างน้ำแบบแนวตั้ง     

เป็นกระบอกสำหรับเก็บตัวอย่างน้ำตามแหล่งน้ำที่ระดับความลึกต่าง ๆ แบบแนวดิ่ง (Vertical Type) สามารถเก็บตัวอย่างน้ำได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 1,000 มิลลิลิตร


เตาเผาอุณหภูมิสูง (Furnace)

ยี่ห้อ : CARBOLITE GERO รุ่น : CWF 1200

เตาเผาที่ให้อุณหภูมิสูง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 20 ลิตร สามารถตั้งอุณหภูมิได้สูงถึง 1200 องศาเซลเซียส 

ตู้อบลมร้อน (hot air oven) 

ยี่ห้อ Memmert รุ่น UF260 

ตู้บ่มเพาะเชื้อภายใต้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 Incubator)

ยี่ห้อ Memmert

เป็นตู้บ่มเพาะเลี้ยงภายใต้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) สำหรับงานด้าน cell หรือ tissue culture ควบคุมอุณหภูมิภายในตู้ได้ในช่วงอุณหภูมิ 35-50 oC ขนาดความจุตู้ 108 ลิตร


ตู้บ่มเพาะเชื้อ (Incubator) 

ยี่ห้อ  Binder  

ตู้บ่มเพาะเชื้อ (Incubator) 

ยี่ห้อ Memmert รุ่น IN260 

ตู้บ่มเชื้อบีโอดี (BOD Incubator)

ยี่ห้อ Lovibond รุ่น TC175S

เป็นตู้บ่มเพาะเชื้อที่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ครอบคลุมในช่วง 4 – 40 องศาเซลเซียส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 ลิตร

เครื่องปั่นเหวี่ยงสารตกตะกอน (Centrifuge)

ความเร็วรอบ 200 – 6000 rpm, ใช้ปริมาตร 1-50 mL 

เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนตั้งโต๊ะความเร็วรอบสูง (High Speed Centrifuge)

ความเร็วรอบ 200 – 18,000 rpm, ใช้ปริมาตร 5-100 mL, ควบคุมอุณหภูมิ -20-40 oC

เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนสารปริมาณน้อยความเร็วรอบสูง (High Speed Microcentrifuge)

ความเร็วรอบ 1000-14000 rpm, ใช้ปริมาตรสูงสุด 2 mL

เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำแรงดันสูง (Autoclave)

ยี่ห้อ jSR รุ่น JSAC-60 

ตู้บ่มเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ (Shaking Incubator) 

ยี่ห้อ jSR รุ่น JSSI-100C 

ตู้ปลอดเชื้อ 

(Class II Biological Safety Cabinet) 

ตู้ปลอดเชื้อชนิดลมเป่า 

(Laminar Flow Clean Bench) 

กล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนต์ (Fluorescence Microscope) 

ยี่ห้อ ZEISS รุ่น Axio Imager 2 

กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ (Stereo Microscope)

ยี่ห้อ ZEISS รุ่น Stemi 305

กล้องจุลทรรศน์พื้นฐาน (Microscope)