เครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง

คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยนครพนม

เครื่องวิเคราะห์ปริมาณธาตุโลหะด้วยเทคนิคการดูดกลืนแสงอะตอมแบบเปลวไฟและเตาเผาไฟฟ้าพร้อมชุดกำเนิดไอของสารประกอบไฮไดรด์

ยี่ห้อ PerkinElmer รุ่น PinAAcle 900H + FIAS 100

 • เครื่องวิเคราะห์ชนิดและปริมาณธาตุโลหะด้วยการดูดกลืนแสงอะตอม (Atomic Absorption Spectrophotometer, AAS) แบบเปลวไฟและเตาเผาไฟฟ้า (Graphite furnace) พร้อมชุดกำเนิดไอของสารประกอบไฮไดรด์

 • ใช้การแก้ไข background แบบ deuterium

 • สามารถตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างโลหะได้ในระดับความเข้มข้น ppm ถึง ppb

 • สามารถวิเคราะห์ธาตุได้ดังนี้ Fe, Cu, Mn, Zn, Cr, Ca, Mg, Pb, Cd, Hg, As, และ Se

เครื่องย่อยตัวอย่าง Block digestion

ยี่ห้อ Perkin รุ่น SPB 50-24

 • ทำอุณหภูมิได้ถึง 180 oC

 • ปริมาตรสูงสุด 50 ml

 • เตรียมได้ครั้งละ 24 ซ้ำ

เครื่องฟูเรียร์ทรานสฟอร์มอินฟราเรด สเปกโตรโฟโทมิเตอร์ (Fourier Transformed Infrared Spectrophotometer, FTIR)

ยี่ห้อ Bruker รุ่น TENSOR II

 • เครื่องวิเคราะห์ทางคุณภาพและปริมาณของสารตัวอย่าง และพิสูจน์ทราบเอกลักษณ์ของสารตัวอย่าง (functional group) ของสารได้ในช่วงเลขคลื่น (wavenumber) 4,000 – 350 cm-1 โดยอาศัยการดูดกลืนแสงเทคนิคแสงอินฟราเรด

 • สามารถวิเคราะห์ได้ทั้งเทคนิค KBr และ ATR

 • สามารถตรวจวัดสารตัวอย่างได้ทั้งชนิดของแข็ง ของเหลว กึ่งของแข็งกึ่งของเหลว และตัวอย่างที่เป็นฟิล์มได้

เครื่องวัดขนาดอนุภาคและค่าศักย์ซีต้าในระดับนาโนเมตร (Dynamic Light Scattering and Zeta potential)

ยี่ห้อ Horiba รุ่น SZ100

 • เครื่องมือที่ใช้วัดขนาดอนุภาคได้ในช่วง 0.3 nm – 5 mm

 • วัดค่าความต่างศักย์บนผิวอนุภาค (Zeta potential) ได้ไม่น้อยกว่า -200 ถึง +200 mV

 • หาน้ำหนักโมเลกุลของสารตัวอย่างที่มีอนุภาคขนาดเล็กตั้งแต่ระดับนาโนเมตรจนถึงไมโครเมตร ไม่น้อยกว่า 1 x 103 ถึง 1 x 107 D โดยการคำนวณจาก Debye plot

 • สามารถวิเคราะห์ตัวอย่างที่มีความเข้มสูงสุด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 โดยน้ำหนัก

เครื่องวัดการดูดกลืนแสงอัลตราไวโอเลตและวิสิเบิล (UV-visible spectrophotometer)

ยี่ห้อ AE Lab รุ่น AE-S90-MD

 • เป็นเครื่องมือที่ใช้ในวิเคราะห์สารตัวอย่างโดยอาศัยหลักการดูดกลืนรังสีของสารที่อยู่ในช่วงUltra violet (UV) และVisible (VIS) ความยาวคลื่นประมาณ 190-1000 nm โดยอาศัยการยิงลำแสงแบบ Double Beam

 • ตัวตรวจวัด (Detector) เป็นชนิด Silicon Photodiode

 • สามารถวิเคราะห์สารตัวอย่างอินทรีย์ สารประกอบเชิงซ้อนและสารอนินทรีย์ที่สามารถดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคลื่นเหล่านี้ได้

 • สามารถวิเคราะห์เชิงปริมาณตามกฎของ Beer-Lambert

เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท (Microplate Reader)

ยี่ห้อ Biotex รุ่น Synergy H1

 • เป็นเครื่องวัดและอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลทได้ทั้งแบบการดูดกลืนแสง (Absorbance) การเรืองแสงชนิด Fluorescence และ Luminescence ตรวจวัดได้ทั้งความยาวคลื่นในช่วง UV และช่วง Visible

 • ใช้วัดปฏิกิริยากับงานต่าง ๆ เช่น Nucleic acid quantification, Protein quantification, Enzyme kinetics, Biomarker quantification, ELISAs, Genetic analysis, Drug absorption และ metabolism

 • รองรับการใช้งานกับไมโครเพลทชนิด 6 - 384 well plates และมีระบบเขย่า 2 แบบ ได้แก่ Linear และ Orbital

เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ (Water Purifications, Millipore SAS)

น้ำบริสุทธิ์ Type I : Milli-Q Reference A+ System

น้ำบริสุทธิ์ Type II : Milli-Q Elix Essential 10

 • เครื่องผลิตน้ำสำหรับห้องปฏิบัติการ

 • คุณภาพน้ำระดับ Type I หรือน้ำ DI เป็นน้ำที่มีความบริสุทธิ์สูง และมีปริมาณสารปนเปื้อนน้อยที่สุด สำหรับการวิเคราะห์ทดสอบที่มีความถูกต้องแม่นยำสูง

 • คุณภาพน้ำระดับ Type II เป็นการผลิตน้ำ RO (Reverse osmosis) สำหรับการใช้ในงานวิเคราะห์ทดลองในห้องปฏิบัติการทั่วไป

เครื่องระเหยสุญญากาศพร้อมชุดหล่อเย็น (rotary evaporator and chiller)

ยี่ห้อ BUCHI รุ่น Rotavapor R-3

เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการระเหยสารตัวอย่างที่เป็นของเหลวโดยการกลั่นเพื่อแยกตัวทำละลายที่ผสมอยู่ ขึ้น ด้วยการให้ความร้อนจากอ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ และระบบสุญญากาศ

ชุดศึกษาและวิเคราะห์สารพันธุกรรมและโปรตีน

เป็นชุดศึกษาและวิเคราะห์สารพันธุกรรม DNA และ RNA และวิเคราะห์โปรตีน ประกอบด้วยชุดเครื่องมือดังนี้

เครื่องแยกโปรตีน (2D-Gel Electrophoresis)

ยี่ห้อ GE HEALTHCARE รุ่น Ettan IPGphor 3

เป็นการศึกษาโปรตีนโดยใช้เทคนิค electrophoresis ในการแยกโปรตีนออกเป็น 2 มิติ โดยใช้เทคนิค Isoelectric focusing (IEF) ในการศึกษา ซึ่งเป็นเทคนิคในการแยกสารโดยอาศัยหลักการของ isoelectric point (pI) โดยมี pH หลายระดับ (immobilized pH gradients) และเมื่อแยกทิศทางที่หนึ่งได้แล้วก็จะทำการแยกทิศทางที่สองโดยใช้ SDS polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE) โดยอาศัยหลักการแยกตามขนาดของโมเลกุล

เครื่องย้ายโปรตีนจากเจลสู่แผ่นเมมเบรนชนิดกึ่งแห้ง (Semi-Dry Transfer Unit)

ยี่ห้อ Amersham รุ่น TE 77 ECL Semi-Dry Transfer Unit

ใช้ย้ายสารโปรตีนลงบนแผ่นเมมเบรนแบบกึ่งแห้ง มีส่วนประกอบเป็นแผ่น platinum และขั้วไฟฟ้าที่ทำจาก stainless steel สามารถใช้กับแผ่นแยกสารขนาดต่าง ๆ ได้ โดยมีขนาดพื้นที่ในการวางแผ่นแยกสารไม่น้อยกว่า 21 x 26 เซนติเมตร และวางแผ่นแยกสารได้พร้อมกันไม่ต่ำกว่า 3 แผ่น

เครื่องทำเจลให้แห้ง (Gel dryer)

ยี่ห้อ Clever Scientific

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในทำให้เจลแห้งด้วยระบบสุญญากาศ มีพื้นที่สำหรับวางแผ่นเจล ขนาด 20 x 30 cm และสามารถตั้งอุณหภูมิได้สูงสุดถึง 90 oC

เครื่องถ่ายและวิเคราะห์ภาพเจล (Gel documentation system)

ยี่ห้อ : Aplegen, รุ่น : Omega Fluor

 • อุปกรณ์บันทึกภาพและตำแหน่งของ DNA, RNA หรือ Protein บนเจล มีกล้อง CCD ให้ภาพแบบ 16 bit และมีความละเอียดไม่น้อยกว่า 5.0 ล้านพิกเซล

 • เหมาะกับงานที่ใช้กับเจลที่ผ่านการย้อมด้วย Ethidium Bromide และสีชนิดต่าง ๆ

 • มี Conversion screen สำหรับเปลี่ยนคลื่นแสง UV เป็นคลื่นแสงสีขาว เพื่อให้สามารถใช้งานกับเจลที่ผ่านการย้อมด้วย Coomassie brilliant blue หรือ silver stained ได้

 • โปรแกรมใช้สำหรับวิเคราะห์ 1D gel ทั้งชนิด Fluorescence และ Absorption

 • ระบบเลือกการวิเคราะห์งาน gel, colony, spot blot และ manual band quantification

 • ระบบ detection สำหรับ distorted tracks และ grimaced หรือ curved bands โดยอัตโนมัติี

 • ระบบวิเคราะห์ Molecular weight (Mw), Base pair, Rate of flow (Rf), quantity determination

 • มีระบบที่สามารถวิเคราะห์งานประเภท Multi-tier gels ได้ไม่น้อยกว่า 8 ชั้น

o เครื่องแยกสารพันธุกรรมแนวตั้ง (vertical electrophoresis) ขนาด 10 x 8 ซม. และ10 x 10.5 ซม.

o เครื่องแยกสารพันธุกรรมแนวนอน (horizontal electrophoresis)

o เครื่องแยกระนาบที่ 1

เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH meter)

ยี่ห้อ Mettler Toledo รุ่น FiveEaSy F20

 • แบบตั้งโต๊ะและแบบมือถือ สำหรับการใช้งานในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม

 • สามารถวัดค่า pH ตั้งแต่ 0.00 ถึง 14.00 และวัดค่าความต่างศักย์ ในช่วง -2000 mV ถึง +2000 mV

เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า แบบตั้งโต๊ะ (Conductometer)

ยี่ห้อ Mettler Toledo รุ่น FiveEaSy F30

 • สามารถวัดค่าการนำไฟฟ้าได้ในช่วง 0.01 μS/cm ถึง 200 mS/cm

 • สามารถวัดค่าของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solid, TDS) ได้ในช่วง 0.01 mg/L ถึง 200 g/L

 • มีระบบการอ่านจุดยุติได้ 2 แบบ ได้แก่ระบบ auto และระบบ manual


ชุดวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

เป็นชุดวิเคราะห์คุณภาพน้ำที่ประกอบด้วยเครื่องมือที่สามารถใช้ในการศึกษาและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ประกอบด้วย

เครื่องมือวัดคุณภาพน้ำหลายพารามิเตอร์แบบพกพา

ยี่ห้อ HACH รุ่น HQ40d multi

 • เป็นเครื่องมือวัดคุณภาพน้ำแบบหลายพารามิเตอร์ สามารถใช้งานร่วมกับหัววัดพารามิเตอร์ต่างๆ ได้แก่

 • ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ครอบคลุมในช่วง 0 – 14

 • ค่าออกซิเจนละลายน้ำ (DO) ครอบคลุมในช่วง 0.1 – 20.0 mg/L

 • ค่าการนำไฟฟ้าในสารละลาย (Conductivity) ครอบคลุมในช่วง 0.01 – 200 mS/cm ได้

เครื่องวัดคุณภาพน้ำด้วยการวัดการดูดกลืนแสงแบบพกพา

ยี่ห้อ HACH รุ่น DR1900

เครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์แบบพกพา สำหรับวัดคุณภาพน้ำโดยอาศัยหลักการดูดกลืนแสงในช่วงแสงในช่วง Visible สามารถวัดค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ได้ตามโปรแกรมการใช้งานของพารามิเตอร์ที่ต้องการตรวจวัด ดังนี้ ความเป็นด่าง, ความกระด้าง , COD, แอมโมเนีย, ไนไตรท์, ไนเตรท, โครเมียมชนิดเฮกซะวาเลนต์, ทองแดง, แมกนีเซียม, แมงกานีส, นิกเกิล, ฟอสฟอรัส, โพแทสเซียม และซัลเฟต

เครื่องย่อยน้ำตัวอย่างดิจิตอล

ยี่ห้อ HACH รุ่น DRB200

 • เครื่องย่อยน้ำตัวอย่าง สำหรับทำปฏิกิริยา/เติมรีเอเจนต์ในการวิเคราะห์ COD, TOC, Test 'N' tube ได้อย่างสมบูรณ์

 • ทำความร้อนจากอุณหภูมิห้องไปจนถึง 150 oC

 • เครื่องย่อยรองรับหลอดแก้วของ TNTplus ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 13 มม. และหลอดเคมีของ Hach ขนาด 16 มม.


เครื่องวัดความขุ่นชนิดภาคสนาม

เป็นเครื่องมือวัดความขุ่นของสารละลาย สามารถตรวจวัดความขุ่นครอบคลุมในช่วง 0 - 1,000 NTU โดยใช้ปริมาตรน้ำตัวอย่างในการตรวจครั้งละไม่เกิน 10 มิลลิลิตร ตัวเครื่องสามารถใช้งานได้ที่ช่วงอุณหภูมิ 0-50 oC

เครื่องเก็บตัวอย่างน้ำแบบแนวตั้ง

เป็นกระบอกสำหรับเก็บตัวอย่างน้ำตามแหล่งน้ำที่ระดับความลึกต่าง ๆ แบบแนวดิ่ง (Vertical Type) สามารถเก็บตัวอย่างน้ำได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 1,000 มิลลิลิตร


เตาเผาอุณหภูมิสูง (Furnace)

ยี่ห้อ : CARBOLITE GERO รุ่น : CWF 1200

เตาเผาที่ให้อุณหภูมิสูง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 20 ลิตร สามารถตั้งอุณหภูมิได้สูงถึง 1200 องศาเซลเซียส


ตู้อบลมร้อน (hot air oven)

ยี่ห้อ Memmert รุ่น UF260


ตู้บ่มเพาะเชื้อภายใต้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 Incubator)

ยี่ห้อ Memmert

เป็นตู้บ่มเพาะเลี้ยงภายใต้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) สำหรับงานด้าน cell หรือ tissue culture ควบคุมอุณหภูมิภายในตู้ได้ในช่วงอุณหภูมิ 35-50 oC ขนาดความจุตู้ 108 ลิตร


ตู้บ่มเพาะเชื้อ (Incubator)

ยี่ห้อ Binder

ตู้บ่มเพาะเชื้อ (Incubator)

ยี่ห้อ Memmert รุ่น IN260

ตู้บ่มเชื้อบีโอดี (BOD Incubator)

ยี่ห้อ Lovibond รุ่น TC175S

เป็นตู้บ่มเพาะเชื้อที่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ครอบคลุมในช่วง 4 – 40 องศาเซลเซียส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 ลิตร

เครื่องปั่นเหวี่ยงสารตกตะกอน (Centrifuge)

 • ยี่ห้อ HERMLE รุ่น Z 206 A

ความเร็วรอบ 200 – 6000 rpm, ใช้ปริมาตร 1-50 mL

เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนตั้งโต๊ะความเร็วรอบสูง (High Speed Centrifuge)

 • ยี่ห้อ HERMLE รุ่น Z 326 K

ความเร็วรอบ 200 – 18,000 rpm, ใช้ปริมาตร 5-100 mL, ควบคุมอุณหภูมิ -20-40 oC

เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนสารปริมาณน้อยความเร็วรอบสูง (High Speed Microcentrifuge)

 • ยี่ห้อ Labnet รุ่น Spectrafuge™ 16M

ความเร็วรอบ 1000-14000 rpm, ใช้ปริมาตรสูงสุด 2 mL

เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำแรงดันสูง (Autoclave)

ยี่ห้อ jSR รุ่น JSAC-60


ตู้บ่มเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ (Shaking Incubator)

ยี่ห้อ jSR รุ่น JSSI-100C


ตู้ปลอดเชื้อ

(Class II Biological Safety Cabinet)


ตู้ปลอดเชื้อชนิดลมเป่า

(Laminar Flow Clean Bench)


กล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนต์ (Fluorescence Microscope)

ยี่ห้อ ZEISS รุ่น Axio Imager 2

กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ (Stereo Microscope)

ยี่ห้อ ZEISS รุ่น Stemi 305

กล้องจุลทรรศน์พื้นฐาน (Microscope)