นางสาวศุภธิดา  แสงโทโพธิ์  ครูวิทยฐานะชำนาญการ
นางสาวศุภธิดา  แสงโทโพธิ์ 
ครูวิทยฐานะชำนาญการ 

เปิดประตูสู่คอมพิวเตอร์น่ารู้ น่าเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป

เรื่องเปิดประตูสู่คอมพิวเตอร์น่ารู้ น่าเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1

เรื่อง เปิดประตูสู่คอมพิวเตอร์น่ารู้ น่าเรียน

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนน้ำพองศึกษา

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนน้ำพองศึกษา