นางอรชพร อยู่ข้างแรม

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นางอุษณีย์  รอดมา

งานทะเบียน

นางอรชพร  ญานสว่าง

งานวัดผล

นางพูลทรัพย์  จันทะอินทร์

งานการจัดการเรียนการสอน

นางสาวสุจิตรา  ปอดทองจันทร์

งานประกันคุณภาพการศึกษา

นางศิราณี  มณีภาค

งานรับนักเรียนและงานแนะแนว

นายอนุวัฒน์  ขอบปี

งานกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี

นางชณุตพร  ศรีทา

งานกิจกรรมยุวกาชาด

ว่าที่ ร.ท.เชษฐา เชษฐสิงห์

งานกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร

ขอบข่ายงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ

1.1 กลุ่มงานจัดการเรียนการสอน

     1.1.1 งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

     1.1.2 งานกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

     1.1.3 งานนิเทศการเรียนการสอน

     1.1.4 งานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี

     1.1.5 งานวิจัยในชั้นเรียน

     1.1.6 งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้

     1.1.7 งานประกันคุณภาพการศึกษา

1.2 กลุ่มงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

     1.2.1 งานทะเบียนนักเรียน

     1.2.2 งานวัดและประเมินผล

     1.2.3 งานส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้

     1.2.4 งานแนะแนวและการให้คำปรึกษา

     1.2.5 งานให้บริการทางวิชาการ

     1.2.6 งานสำนักงานวิชาการ