นางวัณณิตา แก้วตัน

ายวิเชียร  บุญช่วยสุข

นางสาวปวิชญา พรหมมา

1.1 กลุ่มงานกิจการนักเรียน

      1.1 งานกิจการนักเรียน

      1.2 งานระดับชั้นและปกครองนักเรียน

      1.3 งานคณะสี

      1.4 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

      1.5 งานสารวัตรและวินัยนักเรียน

      1.6 งานป้องกัน แก้ไข ปัญหาสิ่งเสพติด

      1.7 งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

      1.8 งานส่งเสริมประชาธิปไตย

      1.9 งานประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา

1.2 กลุ่มงานบริการ

      2.1 งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

      2.2 งานประชาสัมพันธ์การศึกษา

      2.3 งานสัมพันธ์ชุมชน

      2.4 งานโภชนาการ

      2.5 งานสาธารณูปโภค

      2.6 งานอนามัยโรงเรียน

      2.7 งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

      2.8 งานธุรการ

      2.9 งานรับนักเรียน

      2.10 งานจัดระบบควบคุมภายในหน่วยงาน

      2.11 งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ

      2.12 งานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

      2.13 งานยานพาหนะ

      2.14 งานสำนักงาน