นางสุกัลยา  ศิริ

หัวหน้างานบริหารบุคคล

นางกานต์สินี   กัญญาประสิทธิ์

นางสาวสุจิตรา  ปอดทองจันทร์

นางสาวปวิชญา พรหมมา

ขอบข่ายงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

1.1 กลุ่มงานบุคลากร

1.1 งานวางแผนอัตรากำลัง

1.2 งานสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง

1.3 งานจัดระบบและทำทะเบียนประวัติ

1.4 งานเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

1.5 งานวินัยและการลงโทษ

1.6 งานอุทธรณ์และการร้องทุกข์

1.7 งานรักษาความปลอดภัยและจราจร

1.8 งานสำนักงาน

1.2 กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนา

2.1 งานเงินเดือนและค่าตอบแทน

2.2 งานประเมินผลการปฏิบัติงาน

2.3 งานส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะ

2.4 หัวหน้างานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ

2.5 งานส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ

2.6 งานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร

2.7 งานจัดระบบและพัฒนาระบบองค์กร

2.8 งานส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมสำหรับข้าราชการครู