นางวรัทยา  จอมศรี

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นางสาวศิริพร  โป้แล

งานบัญชี

นางชณุตพร  ศรีทา

งานตรวจสอบการเงิน-บัญชี

นางวัณณิตา  แก้วตัน

งาน กยศ.

นางพิชญาภรณ์  เชษฐสิงห์

งานพัสดุและทรัพย์สิน

นางวรัทยา  จอมศรี

กลุ่มงานนโยบายและแผนงาน

นางสุรีย์วรรณ จันทร์เกษม

งานข้อมูลครุภัณฑ์ (B-OBEC)

นางกานต์สินี กัญญาประสิทธิ์

งานโรงเรียนธนาคาร

นางชณุตพร ศรีทา

งานสหกรณ์ร้านค้า

1.1 กลุ่มงานนโยบายและแผน

      1.1 งานกำหนดนโยบาย

      1.2 งานแผนงาน

      1.3 งานรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

      1.4 งานตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ

      1.5 งานสารสนเทศ

      1.6 งานสำนักงาน

      1.7 งานสำนักงานผู้อำนวยการโรงเรียน

      1.8 งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา

      1.9 งานกองทุนการศึกษา

      1.10 งานธนาคารน้ำใจ

      1.11 งานสวัสดิการ

1.2 กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์

      2.1 งานการเงิน

      2.2 งานบัญชี

      2.3 งานวางแผนและจัดหาพัสดุ

      2.4 งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อจัดทำและจัดหาพัสดุ

      2.5 งานควบคุมดูแล บำรุงรักษาและจำหน่ายพัสดุ