กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

บุคลากรกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นางชณุตพร ศรีทา

หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นางชณุตพร ศรีทา

หัวหน้าระดับ ม.1

นางกานต์สินี กัญญาประสิทธิ์

หัวหน้าระดับ ม.2

นางพิชญาภรณ์ เชษฐสิงห์

หัวหน้าระดับ ม.3


นางสาวศิริพร โป้แล

หัวหน้าระดับ ม.4

นางสุกัลยา ศิริ

หัวหน้าระดับ ม.5

นายวิเชียร บุญช่วยสุข

หัวหน้าระดับ ม.6

นางพิชญาภรณ์ เชษฐสิงห์

งานชมรม To be number one

ว่าที่ ร.ท.เชษฐา เชษฐสิงห์

งานป้องกันแก้ไข ส่งเสริมและพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน

1.1 กลุ่มงานกิจการนักเรียน

1.1 งานกิจการนักเรียน

1.2 งานระดับชั้นและปกครองนักเรียน

1.3 งานคณะสี

1.4 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

1.5 งานสารวัตรและวินัยนักเรียน

1.6 งานป้องกัน แก้ไข ปัญหาสิ่งเสพติด

1.7 งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

1.8 งานส่งเสริมประชาธิปไตย

1.9 งานประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา

1.2 กลุ่มงานบริการ

2.1 งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

2.2 งานประชาสัมพันธ์การศึกษา

2.3 งานสัมพันธ์ชุมชน

2.4 งานโภชนาการ

2.5 งานสาธารณูปโภค

2.6 งานอนามัยโรงเรียน

2.7 งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

2.8 งานธุรการ

2.9 งานรับนักเรียน

2.10 งานจัดระบบควบคุมภายในหน่วยงาน

2.11 งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ

2.12 งานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

2.13 งานยานพาหนะ

2.14 งานสำนักงาน


เอกสารดาวน์โหลด (งานบริหารกิจการนักเรียน)