Producer

Til Læreren

Fokus og vejledning

Til disse 2 opgaver skal eleverne uploade eget materiale i form af billeder, videoer eller tekst. Udover de sproglige og formidlingsmæssige udfordringer vil eleverne også bliver fortrolige med platformens redskaber.

Opgave 1

Fokus er rettet mod de 3 nabosprog, norsk, svensk og dansk, og vi beder eleverne prøve at prøve kræfter af med sprogene. Dette dels for at styrke elevernes forståelse for sprogene, men også for at introducere dem for nogle nyttige fraser, før de skal kommunikere med deres nordiske jævnaldrende.

Opgave 2

Fokus er rettet mod eleverne selv, og hvordan de ønsker at repræsentere deres by, deres skole og deres klasse for deres jævnaldrende ude i Norden. Derudover beder vi eleverne anvende nogle nabosprogsgloser i deres film, hvilket også kan være med til at fremme forståelsen for filmens modtagere.Till läraren

Fokus och vägledning

Till de här 2 uppgifterna behöver eleverna ladda ner eget material i form av bilder, videos eller text. Förutom de språkliga och kommunikativa utmaningarna kommer eleverna också att bli bekanta med vår plattforms redskap.

Uppgift 1

Fokus riktas mot de 3 grannspråken norska, svenska och danska och här ber vi eleverna att testa sina “krafter” i språken. Dels för att stärka elevernas förståelse för språken men också för att introducera dom för några nyttiga fraser innan eleverna ska kommunicera med sina jämnåriga i Norden.

Uppgift 2

Fokus riktas mot eleverna själva och hur de önskar att presentera sin hemort, sin skola och sin klass för sina jämnåriga runt om i Norden. Förutom detta ber vi eleverna att använda några glosor på sina grannspråken i filmerna som kan göra det enklare för de andra att förstå filmerna.


Til læreren

Fokus og veiledning

Til disse to oppgavene skal elevene laste opp eget materiale i form af bilder, videoer eller tekst. Utover de språklige og formidlingsmessige utfordringene vil elevene også bli fortrolige med redskapene på plattformen.

Oppgave 1

Fokus er rettet mot de tre nabospråkene norsk, svensk og dansk, og vi ber elevene om å prøve å måle krefter med språkene. Dette til dels for å styrke elevenes forståelse for språkene, men også for å introdusere dem for noen nyttige fraser, før de skal kommunisere med sine nordiske jevnaldrende.

.Oppgave 2

Fokus er rettet mot elevene selv og hvordan de ønsker å representere hjemstedene sine, skolene sine og klassene sine for sine jevnaldrende ute i Norden. Videre ber vi elevene om å bruke noen ord fra nabospråkene i filmen sin, noe som også skal være med på å fremme forståelsen for filmens mottakere.