บทเรียนออนไลน์

(อยู่ในระหว่างการพัฒนายังไม่ได้ใช้งานจริง)

ยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ด้วยบทเรียนออนไลน์ กับ ครูภานุพงค์ แสงฤทธิ์ (ครูบี)

ข่าวประกาศ

ให้นักเรียนศึกษาวิธีการใช้งานเว็บไซต์ให้เข้าใจ

คลิกที่นี่

เมื่อศึกษาข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์แล้วให้นักเรียนลองฝึกใช้งานเว็บไซต์

รายวิชาการจัดการข้อมูลเบื้องต้น

ยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ ในรายวิชาการจัดการข้อมูลเบื้องต้น ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560