ผู้บริหาร

นายวรณัฐ ทีบัวบาน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา


นายสิปปกร ศรีละมุล
รองผู้อำนวยการ
นางณีรนุช ชินทุมพงษ์
รองผู้อำนวยการ

กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์

.

ข่าวสารทั่วไป

ระเบียบการแต่งกาย


แหล่งเรียนรู้

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2)

พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

พรบ.ข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการ พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2546 (ออกตาม มาตรา 35 พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ)

กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

สื่อการเรียนรู้ Online