มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน วันที่ 27-29 มกราคม 2565