นางสาว ดวงพร เธียรประดิษฐ์

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงิน เเละสินทรัพย์

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

อำนาจหน้าที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

(ก) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน

(ข) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี

(ค) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ

(ง) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย์

(จ) ให้คําปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดําเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ และงานบริหารสินทรัพย์

(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ ที่ได้รับมอบหมาย


(ก) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน

(ข) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี

(ค) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ

(ง) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย์

(จ) ให้คําปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดําเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ และงานบริหารสินทรัพย์

(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ ที่ได้รับมอบหมาย

การเบิกจ่ายงบประมาณ

  • รายงานแผนการดำเนินการ และผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564

- ประจำเดือน ธันวาคม 2563 -มกราคม 2564

- ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

- ประจำเดือน มีนาคม 2564

- ประจำเดือน เมษายน 2564

- ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

  • รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ

- ไตรมาสที่ 1

- ไตรมาสที่ 2

- ไตรมาสที่ 3


คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

ดาวน์โหลดคู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์