นางพรรณรส ศิระธนารัณฑ์

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

โทร. 0838523434

กลุ่มอํานวยการ

อำนาจหน้าที่ของกลุ่มอำนวยการ

(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอํานวยการ

(ค) ดําเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ

(ง) จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กร

(จ) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการ ผลงาน และบริการข้อมูลข่าวสาร

(ฉ) ประสานการดําเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา

(ช) ดําเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ

(ซ) ประสาน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ

(ฌ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มิใช่งานของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ

(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย

คู่มือปฏิบัติงาน.pdf

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • เอกสารการขอหนังสือรับรองโครงการเพื่อเงินกู้สวัสดิการสำหรับบุคลากรภาครัฐ แบบฟอร์มต่างๆ

  • เอกสารการขอหนังสือรับรองสิทธิกู้เงินเพื่อที่อยู่อาศัย "โครงการสวัสดิการไม่มีเงินฝาก"แบบฟอร์มต่างๆ

ภาพข่าวกิจกรรม

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image