ภาควิชาอายุรศาสตร์ Department of Internal Medicine

ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ฆนากร รุ่งโรจน์วัฒนา

Name-surname Kanakorn Runglodvatana M.D.

วุฒิการศึกษา วว. (อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา) แพทยสภา

วันที่บรรจุ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2548

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Subspecialty/interest Medical Oncology

Research Interests CA Lung

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันออก OPD. OPD. หน่วย วันจันทร์, วันอังคาร

OPD. MED. วันพฤหัสบดี ครึ่งเดือนแรก

เบอร์ติดต่อภายในคณะฯ 02-244-3467

Email kanakorn@nmu.ac.th

ชื่อ-นามสกุล รองศาสตราจารย์สว่างจิต สุรอมรกูล

Name-surname Assoc. Prof. Swangjit Sura-Amornkul M.D.

วุฒิการศึกษา วว. (อายุรศาสตร์) แพทยสภา

อว. (อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม) แพทยสภา

อว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่บรรจุ 1 เมษายน พ.ศ. 2537

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Subspecialty/interest Endocrinology

Research Interests Diabetes Mellitus

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันออก OPD. OPD. MED. วันศุกร์ ครึ่งเดือนหลัง

OPD. หน่วย วันจันทร์, วันอังคาร, วันพฤหัสบดี

เบอร์ติดต่อภายในคณะฯ 02-244-3490

Email swangjit@nmu.ac.th

ชื่อ-นามสกุล อาจารย์สุวัฒน์ ศรีสุวรรณานุกร

Name-surname Suwat Srisuwannanukorn M.D.

วุฒิการศึกษา วว. (ประสาทวิทยา) แพทยสภา

อว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) แพทยสภา

วันที่บรรจุ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Subspecialty/interest General Neurology

Research Interests All fields of Neurology

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันออก OPD. OPD. หน่วย วันศุกร์

OPD. MED. วันจันทร์ ครึ่งเดือนหลัง

เบอร์ติดต่อภายในคณะฯ 02-244-3558

Email suwat@nmu.ac.th

ชื่อ-นามสกุล อาจารยชัยศิริ วรรณลภากร

Name-surname Chaisiri Wanlapakorn M.D.

วุฒิการศึกษา วว. (อายุรศาสตร์) แพทยสภา

วว. (อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ) แพทยสภา

วว. (อนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด) แพทยสภา

วันที่บรรจุ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Subspecialty/interest Cardiology

Research Interests Cardiology

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันออก OPD. OPD. MED. วันอังคาร ครึ่งเดือนหลัง

เบอร์ติดต่อภายในคณะฯ 02-244-3629

Email chaisiri.wanlapakorn@gmail.com

ชื่อ-นามสกุล รองศาสตราจารย์สุภัทศรี เศรษฐสินธุ์

Name-surname Assoc. Prof. Supatsri Sethasine M.D.

วุฒิการศึกษา วว. (อายุรศาสตร์) แพทยสภา

วว. (อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร) ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

อว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) แพทยสภา

วันที่บรรจุ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2544

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Subspecialty/interest ทางเดินอาหาร เเละตับ

Research Interests ตับอักเสบ เเละตับเเข็ง

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันออก OPD. OPD. หน่วย วันจันทร์, วันพุธ

OPD. MED. วันพุธ ครึ่งเดือนแรก

เบอร์ติดต่อภายในคณะฯ 02-244-3480

Email supatsri9@hotmail.com

ชื่อ-นามสกุล อาจารย์สุรสีห์ พร้อมมูล

Name-surname Surazee Prommool M.D.

วุฒิการศึกษา วว. (อายุรศาสตร์) แพทยสภา

วว. (อายุรศาสตร์โรคไต) แพทยสภา

วันที่บรรจุ 1 เมษายน พ.ศ. 2528

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Subspecialty/interest Nephrology

Research Interests -

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันออก OPD. OPD. หน่วย วันจันทร์, วันอังคาร

OPD. MED. วันพฤหัส ครึ่งเดือนหลัง

เบอร์ติดต่อภายในคณะฯ 02-244-3482

Email surazee.pm@gmail.com

ชื่อ-นามสกุล อาจารย์เกรียงศักดิ์ ฟูนิลกุล

Name-surname Kriengsak Funilkul M.D.

วุฒิการศึกษา วว. (อายุรศาสตร์โรคหัวใจ) แพทยสภา

วว. (อายุรศาสตร์) แพทยสภา

วันที่บรรจุ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Subspecialty/interest Cardiology

Research Interests Cardiology and preventive medicine

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันออก OPD. OPD. หน่วย วันจันทร์, วันพุธ

OPD. Ambulatory วันพฤหัส

เบอร์ติดต่อภายในคณะฯ 02-244-3102-4

Email kriengsak@nmu.ac.th

ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ปิยะ เกษมสุวรรณ

Name-surname Piya Kasemsuwan M.D.

วุฒิการศึกษา วว. (อายุรศาสตร์โรคหัวใจ) แพทยสภา

วว. (อายุรศาสตร์) แพทยสภา

วันที่บรรจุ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2538

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Subspecialty/interest Cardiology

Research Interests -

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันออก OPD. OPD. MED. วันพฤหัส ครึ่งเดือนหลัง

OPD. Cadio วันจันทร์, วันอังคาร

เบอร์ติดต่อภายในคณะฯ 02-244-3629

Email piya_k@nmu.ac.th

ชื่อ-นามสกุล อาจารยธีธัช อนันต์วัฒนสุข

Name-surname Teetouch Ananwattanasuk M.D.

วุฒิการศึกษา วว. (อายุรศาสตร์โรคหัวใจ) แพทยสภา

วว. (อายุรศาสตร์) แพทยสภา

วันที่บรรจุ 16 กรกฎาคมพ.ศ. 2558

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Subspecialty/interest Cardiac Electrophysiology

Research Interests Cadiac devices and arrhythmia

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันออก OPD. OPD. MED. วันอังคาร ครึ่งเดือนหลัง

OPD. หน่วย วันพฤหัสบดี

เบอร์ติดต่อภายในคณะฯ 02-244-3475

Email teetouch_a@hotmail.com

ชื่อ-นามสกุล อาจารยวรชัย คงเสรีพงศ์

Name-surname Vorachai Kongsaerepong M.D.

วุฒิการศึกษา วว. (อายุรศาสตร์โรคหัวใจ) แพทยสภา

วว. (อายุรศาสตร์) แพทยสภา

วันที่บรรจุ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2509

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Subspecialty/interest Cadiology

Research Interests -

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันออก OPD. OPD. MED. วันอังคาร ครึ่งเดือนหลัง

OPD. หน่วย วันจันทร์

คลีนิกพิเศษวชิรพยาบาล วันอังคาร

เบอร์ติดต่อภายในคณะฯ 02-244-3629

Email vorachai@nmu.ac.th

ชื่อ-นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนีวรรณ ขวัญเจริญ

Name-surname Ratchaneewan Kwancharoen M.D.

วุฒิการศึกษา วว. (อายุรศาสตร์) แพทยสภา

วว. (อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม) แพทยสภา

วันที่บรรจุ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2552

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Subspecialty/interest Endocrinology

Research Interests Pituitary Disease, Endocrinology

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันออก OPD. OPD. MED. วันศุกร์ ครึ่งเดือนแรก

OPD. หน่วย วันจันทร์, วันอังคาร

เบอร์ติดต่อภายในคณะฯ 02-244-3490

Email ratchaneewan@nmu.ac.th

ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ทวีเกียรติ วาสวกุล

Name-surname Thaveekiat Vasavakul M.D.

วุฒิการศึกษา วว. (ADDED QUALIFICATION IN CLINICAL CARDIAC ELEC

TROPHYSIOLOGY) The American Board of Internal

Medicine Subspecialty Board on Clinical Cardiac

electrophysiology

วันที่บรรจุ 20 เมษายน พ.ศ. 2544

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Subspecialty/interest Cardiology

Research Interests -

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันออก OPD. OPD. หน่วย วันอังคาร, วันพุธ

เบอร์ติดต่อภายในคณะฯ -

Email thaveekiat@nmu.ac.th

ชื่อ-นามสกุล อาจารย์อโณทัย จินตบัญญัติ

Name-surname Anothai Chintabanyat M.D.

วุฒิการศึกษา วว. (อายุรศาสตร์) แพทยสภา

วันที่บรรจุ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Subspecialty/interest Hematology

Research Interests -

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันออก OPD. -

เบอร์ติดต่อภายในคณะฯ 02-244-3479

Email anothai.c@nmu.ac.th

ชื่อ-นามสกุล อาจารย์วิวัฒน์ รอดประเสริฐ

Name-surname Wiwat Rodprasert M.D.

วุฒิการศึกษา อว. (อายุรศาสตร์) แพทยสภา

วว. (อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม) แพทยสภา

วันที่บรรจุ 3 มีนาคม พ.ศ. 2551

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Subspecialty/interest Endocrinology

Research Interests -

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันออก OPD. -

เบอร์ติดต่อภายในคณะฯ 02-244-3490

Email wiwat@nmu.ac.th

ชื่อ-นามสกุล อาจารย์อัญชลี บุญญฤทธิพงษ์

Name-surname Anchalee Boonyaritipong M.D.

วุฒิการศึกษา วว. (อายุรศาสตร์โลหิตวิทยา) แพทยสภา

วันที่บรรจุ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2533

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Subspecialty/interest Hematology

Research Interests -

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันออก OPD. OPD. หน่วย วันพุธ

เบอร์ติดต่อภายในคณะฯ 02-244-3460

Email anchalee@nmu.ac.th

ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ธนทัศน์ บุญมงคล

Name-surname Thanatat Boonmongkol M.D.

วุฒิการศึกษา วว. (ประสาทวิทยา) แพทยสภา

วันที่บรรจุ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Subspecialty/interest General Neurology

Research Interests -

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันออก OPD. OPD. Med. วันพฤหัสบดี ครึ่งเดือนแรก

OPD. หน่วย วันศุกร์

เบอร์ติดต่อภายในคณะฯ 02-244-3486

Email thanatat@nmu.ac.th

ชื่อ-นามสกุล อาจารย์วันจักร พงษ์สิทธิศักดิ์

Name-surname Wanjak Pongsittisak M.D.

วุฒิการศึกษา แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต

วว. (อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต) แพทยสภา

วว. (อายุรศาสตร์) แพทยสภา

วันที่บรรจุ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Subspecialty/interest Nephrology, Critical Care

Research Interests Acute kidney injury, critical care nephrology,

Intervention nephrology

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันออก OPD. OPD. Med. วันพุธ

OPD. หน่วย วันจันทร์, วันอังคาร

คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล วันอังคาร 16.30 - 20.00 น.

เบอร์ติดต่อภายในคณะฯ 02-244-3482

Email wanjak@nmu.ac.th

ชื่อ-นามสกุล อาจารย์รัตนภา เผื่อนอุดม

Name-surname Ratanapha Phuan-udom M.D.

วุฒิการศึกษา วว. (อายุรศาสตร์) แพทยสภา

วว. (อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม) แพทยสภา

วันที่บรรจุ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Subspecialty/interest Rheumatology

Research Interests Rheumatology

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันออก OPD. OPD. หน่วย วันพุธ, วันพฤหัสบดี

OPD. Ambulatory วันอังคาร

เบอร์ติดต่อภายในคณะฯ 02-244-3461

Email ratanapha@nmu.ac.th

ชื่อ-นามสกุล รองศาสตราจารย์ธนันดา ตระการวนิช

Name-surname Assoc. Prof. Thananda Trakarnvanich M.D.

วุฒิการศึกษา วว. (อายุรศาสตร์) แพทยสภา

ปริญญาโทวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วว. (อายุรศาสตร์โรคไต) แพทยสภา

วว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) แพทยสภา

วันที่บรรจุ 1 เมษายน พ.ศ. 2530

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Subspecialty/interest Nephrology

Research Interests -

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันออก OPD. OPD. Med. วันศุกร์ ครึ่งเดือนแรก

OPD. หน่วย วันจันทร์, วันอังคาร

เบอร์ติดต่อภายในคณะฯ 02-244-3482

Email thananda@nmu.ac.th

ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ทวีชัย ทีปประสาน

Name-surname Tavichai Teepprasan M.D.

วุฒิการศึกษา วว. (อายุรศาสตร์) แพทยสภา

อว. (อายุรศาสตร์โรคไต) แพทยสภา

อว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) แพทยสภา

วันที่บรรจุ 1 เมษายน พ.ศ. 2530

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Subspecialty/interest Nephrology

Research Interests -

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันออก OPD. OPD. Med. วันจันทร์ ครึ่งเดือนแรก

OPD. รุ่งอรุณ วันจันทร์, วันพุธ, วันพฤหัสบดี

OPD. หน่วย วันจันทร์, วันอังคาร

คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล วันจันทร์, วันพฤหัสบดี เวลา 16.30 - 19.30 น.

เบอร์ติดต่อภายในคณะฯ 02-244-3482

Email tavichai@nmu.ac.th

ชื่อ-นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรางคณา มั่นสกุล

Name-surname Asst. Prof. Warangkana Munsakul M.D.

วุฒิการศึกษา วว. (อายุรศาสตร์) แพทยสภา

อว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) แพทยสภา

อว. (อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ) แพทยสภา

วันที่บรรจุ 3 เมษายน พ.ศ. 2532

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Subspecialty/interest Infectious disease

Research Interests -

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันออก OPD. OPD. Med. วันพุธ ครึ่งเดือนหลัง

OPD. หน่วย วันอังคาร, วันศุกร์

เบอร์ติดต่อภายในคณะฯ 02-244-3491

Email warangkana@nmu.ac.th

ชื่อ-นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักขณา บุญญกาศ

Name-surname Asst. Prof. Lakkana Boonyagars M.D.

วุฒิการศึกษา วว. (อายุรศาสตร์) แพทยสภา

วว. (อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ) แพทยสภา

วันที่บรรจุ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2550

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Subspecialty/interest Infectious Disease

Research Interests -

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันออก OPD. OPD. Med. วันจันทร์ ครึ่งเดือนแรก

OPD. หน่วย วันอังคาร, วันศุกร์

เบอร์ติดต่อภายในคณะฯ 02-244-3491

Email lakkana@nmu.ac.th

ชื่อ-นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา บุญศิริจันทร์

Name-surname Asst. Prof. Rattana Boonsirichan M.D.

วุฒิการศึกษา วว. (อายุรศาสตร์) แพทยสภา

วว. (อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร) ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

Thrapeutic Endoscopy Universitatsklinikum Hamburg-Eppendorf Germany

วันที่บรรจุ 2 เมษายน พ.ศ. 2544

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Subspecialty/interest -

Research Interests -

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันออก OPD. OPD. Med. วันอังคาร ครึ่งเดือนหลัง

OPD. หน่วย วันจันทร์, วันพุธ

เบอร์ติดต่อภายในคณะฯ 02-244-3480

Email rattana@nmu.ac.th

ชื่อ-นามสกุล อาจารย์อนุสรณ์ ตานีพันธ์

Name-surname Anusorn Taneepan M.D.

วุฒิการศึกษา วว. (อายุรศาสตร์) แพทยสภา

วว. (อายุรศาสตร์ระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ) แพทยสภา

วันที่บรรจุ 1 กันยายน พ.ศ. 2535

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Subspecialty/interest Medical Oncology

Research Interests -

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันออก OPD. OPD. Med. วันพุธ ครึ่งเดือนหลัง

OPD. หน่วย วันจันทร์, วันอังคาร

เบอร์ติดต่อภายในคณะฯ 02-244-3478

Email anusorn@nmu.ac.th

ชื่อ-นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรือโทสาธิต คูระทอง

Name-surname Asst. Prof. Sathit Kurathong M.D.

วุฒิการศึกษา อว. (อายุรศาสตร์) แพทยสภา

อว.(อายุรศาสตร์โรคไต) แพทยสภา

อว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) แพทยสภา

วันที่บรรจุ 1 เมษายน พ.ศ. 2541

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Subspecialty/interest Nephrology

Research Interests -

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันออก OPD. OPD. Med. วันพุธ ครึ่งเดือนหลัง

OPD. หน่วย วันจันทร์, วันอังคาร

OPD. พิเศษวชิรพยาบาล วันอังคาร, วันพุธ, วันพฤหัสบดี

เบอร์ติดต่อภายในคณะฯ 02-244-3482

Email sathit@nmu.ac.th

ชื่อ-นามสกุล อาจารย์วรรณจรัส รุ่งพิสุทธิพงษ์

Name-surname Wanjarus Roongpisuthipong M.D.

วุฒิการศึกษา วว. (ตจวิทยา) แพทยสภา

วันที่บรรจุ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Subspecialty/interest ตจวิทยา ตจศัลยศาสตร์ สะเก็ดเงิน การแพ้ยา

Research Interests Psoriasis, SJS/TEN, cosmetic procedures

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันออก OPD. OPD. หน่วย วันจันทร์

OPD. Med. วันอังคาร ครึ่งเดือนหลัง

เบอร์ติดต่อภายในคณะฯ 02-244-3461

Email rr_wanjarus@hotmail.com

ชื่อ-นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญยุทธ บัณฑิตวัฒนาวงศ์

Name-surname Asst. Prof. Chanyoot Bandidwattanawong M.D.

วุฒิการศึกษา วว. (อายุรศาสตร์) แพทยสภา

วว. (อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา) แพทยสภา

วว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) แพทยสภา

วันที่บรรจุ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2549

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Subspecialty/interest Medical Oncology

Research Interests -

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันออก OPD. OPD. หน่วย วันอังคาร, วันพุธ

OPD. Med. วันจันทร์ ครึ่งเดือนหลัง

เบอร์ติดต่อภายในคณะฯ 02-244-3467

Email chanyoot@nmu.ac.th

ชื่อ-นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย เดชานุวงษ์

Name-surname Asst. Prof. Pornchai Dechanuwong M.D.

วุฒิการศึกษา อว. (อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม) แพทยสภา

วว. (อายุรศาสตร์) แพทยสภา

วันที่บรรจุ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2546

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Subspecialty/interest Rheumatology

Research Interests

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันออก OPD. OPD. หน่วย วันพุธ

เบอร์ติดต่อภายในคณะฯ 02-244-3477

Email pornchai_da@nmu.ac.th

ชื่อ-นามสกุล อาจารย์สิริพร มานวธงชัย

Name-surname Siriporn Manavathongchai M.D.

วุฒิการศึกษา วว. (อายุรศาสตร์) แพทยสภา

วว. (อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม) ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ แห่งประเทศไทย

อว. (อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม) แพทยสภา

วันที่บรรจุ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2546

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Subspecialty/interest Rheumatology

Research Interests -

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันออก OPD. OPD. หน่วย วันพุธ, วันพฤหัสบดี

OPD. Med. วันจันทร์ ครึ่งเดือนแรก

เบอร์ติดต่อภายในคณะฯ 02-244-3477

Email siriporn_mana@nmu.ac.th

ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ยุทธนา อภิชาตบุตร

Name-surname Yutthana Apichartbutr M.D.

วุฒิการศึกษา วว. (อายุรศาสตร์) แพทยสภา

วว. (อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตระบบการหายใจ) แพทยสภา

วว. (เวชบำบัตวิกฤต) แพทยสภา

วันที่บรรจุ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Subspecialty/interest Critical care medicine and intervention pulmonology

Research Interests Critical care

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันออก OPD. วันจันทร์, วันอังคาร, วันพุธ

OPD. Amburatory วันพฤหัสบดี

เบอร์ติดต่อภายในคณะฯ 083-999-1669

Email centrino98@hotmail.com

ชื่อ-นามสกุล อาจารย์สันติ สิลัยรัตน์

Name-surname Santi Silairatana M.D.

วุฒิการศึกษา วว. (อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ) แพทยสภา

วว. (อายุรศาสตร์) แพทยสภา

วันที่บรรจุ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Subspecialty/interest Pulmonary Medicine, Internal Medicine

Research Interests Pulmonary Medicine, Internal Medicine, Medical Edu

cation, Urban Medicine

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันออก OPD. OPD. หน่วย วันจันทร์, วันอังคาร, วันพุธ, วันพฤหัสบดี

OPD. Med. วันพฤหัสบดี ครึ่งเดือนแรก

คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล วันอังคาร เวลา 16.30 -20.00 น.

เบอร์ติดต่อภายในคณะฯ 02-244-3478, 3463

Email santi@nmu.ac.th

ชื่อ-นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมธาวี บุญศิริ

Name-surname Asst. Prof. Metavee Boonsiri M.D.

วุฒิการศึกษา วว. (ตจวิทยา) แพทยสภา

วันที่บรรจุ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2547

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Subspecialty/interest Dermatology, ตจวิทยา, ตจศัลยศาสตร์, ความผิดปกติทางโรคเส้นผม

Research Interests คุณภาพชีวิตของโรคผิวหนัง ทางอายุรศาสตร์

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันออก OPD. OPD. หน่วย วันศุกร์

OPD. Med. วันจันทร์ ครึ่งเดือน

เบอร์ติดต่อภายในคณะฯ

Email metavee@nmu.ac.th

ชื่อ-นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์์สุจิโรตถ์ หาญทวิชัย

Name-surname Asst. Prof. Sujirod Hanthavichai M.D.

วุฒิการศึกษา วว. (อายุรศาสตร์) แพทยสภา

อว. (อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม) แพทยสภา

วว. (ตจวิทยา) แพทยสภา

วันที่บรรจุ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2541

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Subspecialty/interest Dermatology

Research Interests -

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันออก OPD. OPD. หน่วย วันอังคาร

OPD. Med. วันจันทร์ ครึ่งเดือน

เบอร์ติดต่อภายในคณะฯ 02-244-3487

Email sujirod@nmu.ac.th

ชื่อ-นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรพรรณ คงพันธุ์วิจิตร

Name-surname Asst. Prof. Oraphan Kongpanvijit M.D.

วุฒิการศึกษา วว. (อายุรศาสตร์โรคเลือด) แพทยสภา

วันที่บรรจุ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2548

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Subspecialty/interest Hematology

Research Interests -

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันออก OPD. OPD. หน่วย วันพุธ

OPD. Med. วันศุกร์ครึ่งเดือนแรก

เบอร์ติดต่อภายในคณะฯ 02-244-3590

Email oraphan@nmu.ac.th

ชื่อ-นามสกุล อาจารย์สุภารัตน์ วินิจปรีชากุล

Name-surname Supharat Winitprichagul M.D.

วุฒิการศึกษา วว. (ประสาทวิทยา) แพทยสภา

ประกาศณียบัตร อนุสาขาประสาทวิทยาโรคหลอดเลือดสมองและการตรวจหลอดเลือดสมองด้วยความถี่สูง

วันที่บรรจุ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2547

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Subspecialty/interest Neurology

Research Interests -

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันออก OPD. OPD. หน่วย วันศุกร์

OPD. Med. วันจันทร์ ครึ่งเดือนหลัง

เบอร์ติดต่อภายในคณะฯ 02-244-3486

Email ning459@yahoo.com

ชื่อ-นามสกุล อาจารย์รวิพันธุ์ เอื้อรัตนวงศ์

Name-surname Rawipan Uaratanawong M.D.

วุฒิการศึกษา วว. (ตจวิทยา) แพทยสภา

วันที่บรรจุ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Subspecialty/interest Dermatology

Research Interests psoriasis, Aquaporin-3 in skin, diabetic wound healing,

basic research in dermatology

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันออก OPD. -

เบอร์ติดต่อภายในคณะฯ 02-244-3487

Email rawipan@nmu.ac.th

ชื่อ-นามสกุล อาจารยกฤติกา ศิริธานันท์

Name-surname Krittika Siritanan M.D.

วุฒิการศึกษา วว. (ประสาทวิทยา) แพทยสภา

วันที่บรรจุ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Subspecialty/interest Neurology

Research Interests Neurology

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันออก OPD. OPD. หน่วย วันศุกร์

OPD. Med. วันอังคาร ครึ่งเดือนแรก

เบอร์ติดต่อภายในคณะฯ 02-244-3486

Email siri.krittika@gmail.com

ชื่อ-นามสกุล อาจารย์เกริกชัย ศรีบุรมย์

Name-surname Krerkchai Sriburom M.D.

วุฒิการศึกษา วว. (อายุรศาสตร์โรคเลือด) แพทยสภา

วันที่บรรจุ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Subspecialty/interest โรคทางอายุรศาสตร์โลหิตวิทยา

Research Interests Hematologic malignancy และ benign hematogic

disorders

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันออก OPD. OPD. หน่วย วันพุธ, วันศุกร์์

OPD. Med. วันศุกร์ ครึ่งเดือนหลัง

เบอร์ติดต่อภายในคณะฯ 02-244-3491

Email ks2522@hotmail.com

ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ชาญณรงค์ ตรีสุวรรณวัฒน์

Name-surname Chanarong Trisuwanwat M.D.

วุฒิการศึกษา วว. (อายุรศาสตร์) แพทยสภา

วว. (อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหาร) แพทยสภา

วันที่บรรจุ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Subspecialty/interest Endoscopic ultrasonography

Research Interests Endoscopic ultrasonography,Endoscopy

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันออก OPD. OPD. หน่วย วันจันทร์, วันพุธ

เบอร์ติดต่อภายในคณะฯ 02-244-3480

Email ogimed@gmail.com

ชื่อ-นามสกุล อาจารย์กิตติศักดิ์ ผลถาวรกุลชัย

Name-surname Kittisak Pholtawornkulchai M.D.

วุฒิการศึกษา วว. (อายุรศาสตร์) แพทยสภา

วันที่บรรจุ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Subspecialty/interest Infectious disease

Research Interests Infectious disease

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันออก OPD. OPD. หน่วย วันอังคาร, วันพุธ, วันศุกร์

OPD. Med. วันพุธ ครึ่งเดือนแรก

เบอร์ติดต่อภายในคณะฯ 02-244-3491

Email kittisak@nmu.ac.th

ชื่อ-นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิษฎา สุเทพวานนท์

Name-surname Asst. Prof. Apisada Suthepwanon M.D.

วุฒิการศึกษา วว. (อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา) แพทยสภา

วันที่บรรจุ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2555

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Subspecialty/interest Medical Oncology

Research Interests -

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันออก OPD. OPD. หน่วย วันอังคาร, วันพุธ

OPD. Med. วันพฤหัสบดี ครึ่งเดือนหลัง

เบอร์ติดต่อภายในคณะฯ 02-244-3467

Email apisada@nmu.ac.th

ชื่อ-นามสกุล อาจารย์กุลยศ จงพิพัฒน์วณิชย์

Name-surname Kulyot jongpiputwanich M.D.

วุฒิการศึกษา วว. (อายุรศาสตร์) แพทยสภา

วว. (อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ) แพทยสภา

วว. (อนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด) แพทยสภา

วันที่บรรจุ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2555

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Subspecialty/interest Cardiology

Research Interests -

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันออก OPD. OPD. หน่วย วันจันทร์, วันพุธ

OPD. Med. วันศุกร์ ครึ่งเดือนหลัง

เบอร์ติดต่อภายในคณะฯ 02-244-3629

Email kulyot@nmu.ac.th

ชื่อ-นามสกุล อาจารย์คติมันต์ สนธิแก้ว

Name-surname Katiman Sonthikaew M.D.

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต

วันที่บรรจุ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2556

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Subspecialty/interest Cardiology

Research Interests -

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันออก OPD. -

เบอร์ติดต่อภายในคณะฯ -

Email katiman@nmu.ac.th

ชื่อ-นามสกุล อาจารย์เพชร รอดอารีย์

Name-surname Petch Rawdaree M.D.

วุฒิการศึกษา วว. (อายุรศาสตร์) แพทยสภา

อว. (อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม) แพทยสภา

วว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) แพทยสภา

ปริญญาโท University of London

วันที่บรรจุ 1 เมษายน พ.ศ. 2529

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Subspecialty/interest Endocrinology

Research Interests -

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันออก OPD. OPD. หน่วย วันอังคาร, วันพฤหัสบดี

OPD. Med. วันพุธ ครึ่งเดือนหลัง

เบอร์ติดต่อภายในคณะฯ 02-244-3490

Email petch1@nmu.ac.th

ชื่อ-นามสกุล อาจารย์สมบูรณ์ จิรภัทรธำรง

Name-surname Somboon Jirapattrathamrong M.D.

วุฒิการศึกษา วว. (อนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด)

วว. (อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ) แพทยสภา

วว. (อายุรศาสตร์) แพทยสภา

วันที่บรรจุ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Subspecialty/interest Cardiology, สวนหลอดเลือดหัวใจและขยายหลอดเลือดหัวใจผ่านทางข้อมือ

Research Interests -

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันออก OPD. OPD. หน่วย วันพุธ

OPD. Med. วันอังคาร ครึ่งเดือนแรก

เบอร์ติดต่อภายในคณะฯ 02-244-3629

Email somboon@nmu.ac.th

ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ประสิทธิ์ ลีวัฒนภัทร

Name-surname Prasit Leewattanapat M.D.

วุฒิการศึกษา วว. (อายุรศาสตร์) แพทยสภา

วว. (อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม) แพทยสภา

วันที่บรรจุ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Subspecialty/interest Endocrinology

Research Interests -

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันออก OPD. OPD. หน่วย วันอังคาร, วันพฤหัสบดี

OPD. Med. วันพุธ ครึ่งเดือนแรก

เบอร์ติดต่อภายในคณะฯ 02-244-3490

Email prasit.le@nmu.ac.th

ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ธนรร งามวิชชุกร

Name-surname Tanun Ngamvichchukorn M.D.

วุฒิการศึกษา วว. (อายุรศาสตร์) แพทยสภา

วว. (อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต) แพทยสภา

วันที่บรรจุ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Subspecialty/interest Hemodialysis, CAPD, Kidney transplant

Research Interests Kidney transplant, Hemodialysis, CAPD

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันออก OPD. OPD. หน่วย วันจันทร์ เช้า วันอังคารบ่าย, วันพฤหัสบดีเช้า

OPD. Med. วันศุกร์ ครึ่งเดือนหลัง

เบอร์ติดต่อภายในคณะฯ 02-244-3482

Email tanun@nmu.ac.th

ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ดุสิต จิตรเอื้อกุล

Name-surname Dusit Jit-ueakul M.D.

วุฒิการศึกษา วว. (อายุรศาสตร์โรคเลือด) แพทยสภา

วันที่บรรจุ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2559

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Subspecialty/interest โลหิตวิทยา โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง

Research Interests Lymphoma, myeloproliferative neoplasm

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันออก OPD. OPD. หน่วย วันจันทร์, วันพุธ

OPD. Med. วันพฤหัสบดี ครึ่งเดือนหลัง

คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล วันเสาร์ เวลา 08.00 - 12.00 น.

เบอร์ติดต่อภายในคณะฯ 02-244-3590

Email dusitmd@hotmail.com

ชื่อ-นามสกุล อาจารย์นาฎวิภา ยวงตระกูล

Name-surname Nadwipa Yuangtrakul M.D.

วุฒิการศึกษา วว. (อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ) แพทยสภา

วว. (อายุรศาสตร์) แพทยสภา

วันที่บรรจุ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2559

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Subspecialty/interest Pulmonology

Research Interests -

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันออก OPD. OPD. หน่วย วันจันทร์, วันอังคาร, วันพุธ วันพฤหัสบดี

OPD. Ambulatory. วันศุกร์

เบอร์ติดต่อภายในคณะฯ -

Email nadwipa@nmu.ac.th

ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ธนานันต์ ตัณฑ์ไพบูลย์

Name-surname Tananun Tanpaibule M.D.

วุฒิการศึกษา วว. (อายุรศาสตร์) แพทยสภา

วว. (อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ) แพทยสภา

วันที่บรรจุ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2559

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Subspecialty/interest Infectious Diseases

Research Interests Infectious Diseases/Immunology

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันออก OPD. วันอังคาร, วันพุธ, วันศุกร์

เบอร์ติดต่อภายในคณะฯ 086-905-6363

Email tananun@hotmail.com

ชื่อ-นามสกุล อาจารย์นฤดล เฉลิมสุขสันต์

Name-surname Nalerdon Chalermsuksant M.D.

วุฒิการศึกษา วว. (อายุรศาสตร์) แพทยสภา

วันที่บรรจุ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Subspecialty/interest GI

Research Interests Gastroenterology

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันออก OPD. OPD. หน่วย วันจันทร์, วันพุธ

เบอร์ติดต่อภายในคณะฯ 082-552-8885

Email rosigolf.28@gmail.com

ชื่อ-นามสกุล อาจารย์กาจพงศ์ เตชธุวานันท์

Name-surname Karjpong Techathuvanan M.D.

วุฒิการศึกษา อว. (อายุรศาสตร์) แพทยสภา

วว. (อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร) แพทยสภา

วันที่บรรจุ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2548

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Subspecialty/interest ส่องกล้องทางเดินอาหาร ท่อน้ำดี โรคตับ ตับอ่อน ส่องกล้องโรคอ้วน

Research Interests ส่องกล้องทางเดินอาหาร ท่อน้ำดี โรคตับ ตับอ่อน ส่องกล้องโรคอ้วน

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันออก OPD. OPD. หน่วย วันจันทร์, วันอังคาร, วันพุธ, วันพฤหัสบดี

OPD. Med. วันอังคาร ครึ่งเดือนแรก

เบอร์ติดต่อภายในคณะฯ 02-244-3480

Email karjtech@gmail.com