ฝ่ายส่งเสริมการวิจัย

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

AI
กำหนดกาปชส.pdf

โปรดดูรายละเอียดในกำหนดการก่อนสมัคร QR code

โครงการอบรม “AI Challenge for Health Research”

วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563

รับสมัครจำนวน 150 คน

โครงการอบรม“AI Challenge for Bangkok City Life”

วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563

รับสมัครจำนวน 400 คน

งานนำเสนอไม่มีชื่อ
ดูงานระบบบริหารการวิจัย

ดูงาน ณ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มศว.

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562