แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3 สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในโครงการประชุมวิชาการ

The 3rd Vajira Annual Pediatric Conference 2019

Update on Pediatric Emergency & Urban Medicine

ณ ห้องประชุม อาคารเพชรรัตน์ ชั้น 6 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล