ติดต่อเรา

นักศึกษาสามารถติดต่อฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้ตามช่องทางดังนี้

ติดต่อได้โดยตรง ที่ ฝ่ายกิจการ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1

โทร. 02 241 6500 ต่อ 8001

facebook : https://www.facebook.com/StudentAffairsNMU/

e-mail : kit@nmu.ac.th โดยระบุหัวข้อที่ต้องการติดต่อ เช่น กิจการรม โครงการ ทุนการศึกษา ปัญหาสุขภาพ การจัดหางาน

แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของฝ่ายกิจการนักศึกษา