ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัย ยินดีต้อนรับ

ประกาศ แจ้งย้ายที่ทำการ...

ฝ่ายกิจการนักศึกษา และฝ่ายทะเบียนและประมวลผล สำนักงานอธิการบดี ย้ายที่ทำการ จากอาคารสำนักงานอธิการบดี มาอยู่ที่ ชั้น 1 อาคารการุณยสภา คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์

คู่มือนักศึกษา 2561

ขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคลากร เข้าร่วมประกวดเรียงความ และภาพถ่าย ในหัวข้อ รักไร้เงื่อนไข...จากใจลูกถึงแม่ ชิงเงินรางวัลและเกียรติบัตรจากอธิการบดี >>> รายละเอียด

นักศึกษาทุนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้ติดต่อกลับที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษาสำนักงานอธิการบดี (พี่อ้อ)

ทุนพระราชทานช่วยเหลือเด็กยากจน (ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2561)

1. นางสาวชลฤดี รัตนภิญโญพงษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ

ทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้ (ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2561)

1. นางสาวกุลวรรณ อิศรภักดี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์

2. นางสาวอาภาวดี เขียวเข็ม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 รศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ให้เกียรติไปร่วมกิจกรรมวันสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช บรรยากาศภายในงานช่วงเช้า เริ่มต้นด้วยพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จากวัดราชผาติการาม จำนวน 9 รูป จากนั้นคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ผู้บริหารสำนักการแพทย์ และคณาจารย์ ได้ร่วมกันถ่ายภาพหมู่ร่วมกับนักศึกษา ณ ลานกีฬา KARUN Gym จากนั้นในช่วงบ่าย สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ผู้บริหาร ศิษย์เก่าจากโรงพยาบาลของสำนักการแพทย์ทั้ง 8 แห่ง พร้อมด้วยคณาจารย์ ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ณ ห้องประชุมคุณแม่อบทิพย์ชั้น 4 อาคารการุณยสภา และเริ่มกิจกรรมพิธีลอดซุ้มในเวลาต่อมา ปิดท้ายด้วยบรรยากาศความอบอุ่นและความปลื้มปิติของบัณฑิตใหม่ ด้วยการเลี้ยงฉลองความสำเร็จให้แก่บัณฑิตใหม่ โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ผู้บริหารสำนักการแพทย์ ผู้บริหารโรงพยาบาลต่างๆ พร้อมด้วยคณาจารย์ ร่วมรับประทานอาหารกับบัณฑิต ณ ห้องประชุมคุณแม่อบทิพย์ชั้น 4 อาคาร การุณยสภา และ จบกิจกรรมด้วยพิธี Bone Fire ตามลำดับ


ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ที่ได้รับเกียรติบัตรประพฤติดีจากพุทธสมาคม ได้แก่

1. นายสุวเทพ บัญญัติเลิศถาวร นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
2. นางสาวสุชาดา  มัดหา นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
3. นางสาวกุนวรา สุขเอียด นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
4. นางสาวยุคลธร  จันทร์สมวงศ์    นักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาการศึกษาปฐมวัย 

8 มิ.ย.61

เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังหอประชุมใหญ่ อาคารนวมภูมินทร์ วชิราวุธวิทยาลัย ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จากคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดยมีนายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย ตัวแทนผู้บริหาร และนักศึกษาถวายการต้อนรับ โดยปีนี้มีบัณฑิตสำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตจากคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวนทั้งสิ้น ๒๘๖ คน