: หน้าแรก

book001 แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศ.pdf

แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

 • สำนักทดสอบทางการศึกษา

 • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • กระทรวงศึกษาธิการ

book002 การกำหนด มาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา.pdf

การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

 • สำนักทดสอบทางการศึกษา

 • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • กระทรวงศึกษาธิการ

book003 การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ของสถา.pdf

การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

 • สำนักทดสอบทางการศึกษา

 • สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • กระทรวงศึกษาธิการ

book004 การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง ของสถ.pdf

การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

 • สำนักทดสอบทางการศึกษา

 • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • กระทรวงศึกษาธิการ

book005 การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา เพื่อร.pdf

การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก

 • สำนักทดสอบทางการศึกษา

 • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน