การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

(Open Data Integrity and Transparency Assessment OIT)

โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1


ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม สพม.กท. 1

เป็นการเปิดเผยข้อมูลของสถานศึกษาต่อสาธารณะผ่านทางเว็บไซต์ของสถานศึกษา เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ในประเด็นของการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต

เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
www.nk.ac.th