หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ด้านอาชีพในศตวรรษที่ 21


Program for Development English Communication Skill in the 21st Century

เครือข่ายร่วมพัฒนาและวิทยากรแกนนำ

ผู้เข้ารับการพัฒนาสอบวัดระดับ Pretest
ผู้เข้ารับการพัฒนาเรียนตามหลักสูตร


เข้าร่วมประกวดเพื่อหาสุดยอดการนำเสนอระดับประเทศ