การจัดทำสื่อนวัฒกรรมจัดการเรียนรู้รูปแบบ Active Learning

โดยกระบวนการ

Professional Learning Community. ( PLC.) สู่สถานศึกษา

กำหนดการวันที่ 16 มีนาคม 2561

  • เวลา 08.30 น. ครูและบุคลากร ลงทะเบียน ณ ห้องประชุมพ่อขุนงำเมือง
  • เวลา 08.45 น. พิธีเปิดการอบรม
  • เวลา 09.00 น. วิทยากรอบรม เรื่อง การจัดทำสื่อนวัฒกรรมจัดการเรียนรู้รูปแบบ Active Learning
  • เวลา 10.00 น. ครูและบุคลากร ทำนวัฒกรรการจัดการเรียนรู้รูปแบบ Active Learning ตามวิชา ของตนเอง
  • เวลา 12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
  • เวลา 13.00 น. วิทยากรอบรม เรื่อง การสร้างข้อสอบออนไลน์ และผู้เข้าร่วมอบรมสร้างข้อสอบออนไลน์ในรายวิชาของตนเอง
  • เวลา 14.30 น. วิทยากรอบรม เรื่อง การสร้างแบบสอบถาม และผู้เข้าร่วมอบรมสร้างแบบถามประเมินผล
  • เวลา 16.00 น. พิธีเปิดการอบรม

หมาย : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง

ส่วนที่ 1 การสร้างสื่อการเรียนสอนออนไลน์ โดยใช้ Google Apps for Education

คู่มือการสร้างบทเรียนออนไลน์.pdf

เข้าไปดู E-Mail ที่สมัครไว้ของโรงเรียน >> คลิก

Download โปรแกรม QR Code >> คลิก

แบบสอบถามหลังผ่านการอบรมในครั้งนี้ >> คลิก