ข่าวสาร แจ้งเวียน...





ประกาศสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพะเยา 

เรื่อง เจตนารมณ์เป็น"องค์กรไร้ความรุนแรง"

กลุ่มอำนวยการ (งานบุคลากร) 

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพะเยา

425 หมู่ 11 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา

โทร 054 887065 -6  โทรสาร  054 - 887067