กลุ่มงานสำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

กลุ่มอำนวยการ

นางเรณู สังข์ขาว

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายสมบูรณ์ มุระพัต

พนักงานขับรถยนต์ ส.2

นายสมาน จันทรมานิต

พนักงานขับรถยนต์ ส.2

นายวัชทิกร เดชชัชพงษ์

นักจัดการงานทั่วไป

นางศิวลัย มีทอง

นักวิชาการการเงินและบัญชี

น.ส.สุดาวรรณ คำประวัติ

นักวิชาการการเงินและบัญชี

น.ส.ประยูร นามน้อย

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

น.ส.ปวีณา แสนเขื่อน

นักวิชาการพัสดุ

น.ส.เบญจพร หิรัญกุล

นักจัดการงานทั่วไป

น.ส.จิราพรรณ พระคุณรักษ์

นักวิชาการการเงินและบัญชี

น.ส.สุมาพร ปัตถาพันธ์

นักวิชาการพัสดุ

น.ส.คณิตา เที่ยงธรรม

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางเมตตา โฉมเฉลา

พนักงานบริการ

นายหาญศึก ปานุเวช

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

กลุ่มยุทธ์ศาสตร์และการพัฒนา

น.ส.ปารณีย์ บุญจริง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายขวัญถิ่น สมคะเณย์

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายณัฐวุฒิ ศรีตัดสูง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กลุ่มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

น.ส.ศิรินทร อุดมศรี

นักจัดการงานทั่วไป

น.ส.อัมรินทร์ ไกยะวินิจ

นักวิชาการศึกษา

น.ส.ดรุษกร ชาทิพา

นักวิชาการศึกษา

นายวิภพ ศรีสงคราม

พนักงานขับรถโมบาย

กลุ่มภาคีเครือข่าย

นายศักดิ์สิทธิ์ มีทอง

พนักงานพิมพ์ ส.4

กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล

นางเรณู สังข์ขาว

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

น.ส.อัมรินทร์ ไกยะวินิจ

นักวิชาการศึกษา