ทำเนียบบุคลากร

สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

บุคลากรทั้งหมด

24 ตำแหน่ง

ข้าราชการ

3 ตำแหน่ง

นายชินกร คะอังกุ

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ

ว่าที่ร้อยตรีสานิตย์ เจือจันทร์

รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ

นางเรณู สังข์ขาว

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ลูกจ้างประจำ

3 ตำแหน่ง

นายศักดิ์สิทธิ์ มีทอง

พนักงานพิมพ์ ส.4

นายสมบูรณ์ มุระพัต

พนักงานขับรถยนต์ ส.2

นายสมาน จันทรมานิต

พนักงานขับรถยนต์ ส.2

พนักงานราชการ

11 ตำแหน่ง

นางศิวลัย มีทอง

นักวิชาการการเงินและบัญชี

น.ส.สุดาวรรณ คำประวัติ

นักวิชาการการเงินและบัญชี

น.ส.ประยูร นามน้อย

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

น.ส.ปวีณา แสนเขื่อน

นักวิชาการพัสดุ

น.ส.ศิรินทร อุดมศรี

นักจัดการงานทั่วไป

น.ส.อัมรินทร์ ไกยะวินิจ

นักวิชาการศึกษา

น.ส.ดรุษกร ชาทิพา

นักวิชาการศึกษา

น.ส.ปารณีย์ บุญจริง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายวัชทิกร เดชชัชพงษ์

นักจัดการงานทั่วไป

น.ส.เบญจพร หิรัญกุล

นักจัดการงานทั่วไป

นายขวัญถิ่น สมคะเณย์

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

จ้างเหมาบริการ

5 ตำแหน่ง

น.ส.จิราพรรณ พระคุณรักษ์

นักวิชาการการเงินและบัญชี

น.ส.สุมาพร ปัตถาพันธ์

นักวิชาการพัสดุ

น.ส.คณิตา เที่ยงธรรม

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายณัฐวุฒิ ศรีตัดสูง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายวิภพ ศรีสงคราม

พนักงานขับรถโมบาย

ลูกจ้างชั่วคราว

2 ตำแหน่ง

นางเมตตา โฉมเฉลา

พนักงานบริการ

นายหาญศึก ปานุเวช

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย