ทำเนียบผู้บริหาร

สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ผู้บริหาร

9 ตำแหน่ง

ผู้บริหาร กศน.จังหวัด

2 ตำแหน่ง

นายชินกร คะอังกุ

ผู้อำนวยการ

สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ

ว่าที่ร้อยตรีสานิตย์ เจือจันทร์

รองผู้อำนวยการ

สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ

ผู้บริหาร กศน.อำเภอ

7 ตำแหน่ง

นางสุวราอรร์ สัจธรรม

ผู้อำนวยการ

กศน.อำเภอเมืองอำนาจเจริญ

นางสาวถนอม ใจกล้า

ผู้อำนวยการ

กศน.อำเภอชานุมาน

นายหรรษา ใจมิภักดิ์

ผู้อำนวยการ

กศน.อำเภอปทุมราชวงศา

นางคำหล้า พันหนองหว้า

ผู้อำนวยการ

กศน.อำเภอพนา

นายเสรี ทิพจรุญ

ผู้อำนวยการ

กศน.อำเภอเสงนางคนิคม

นายรังสิทธิ์ ประการแก้ว

ผู้อำนวยการ

กศน.อำเภอหัวตะพาน

นางแสงเพ็ญ โล่ห์คำ

ผู้อำนวยการ

กศน.อำเภอลืออำนาจ