ประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา

จังหวัดชัยนาท

จากการดำเนินการสำรวจ และตรวจสอบข้อมูลประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาจังหวัดชัยนาท

ขอให้ครู กศน.ตำบลกรอก ข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มเป้าหมายทั้ง 4 กลุ่ม คือ

1) กลุ่มเด็กที่จบ ม.3

2) กลุ่มเด็กพิการ

3) กลุ่มเด็กปกติที่ไม่ได้รับการศึกษา

4) กลุ่มเด็กออกกลางคัน

เพื่อนำข้อมูลสารสนเทศที่ได้ มาใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานต่อไป ขอบคุณค่ะ