บุคลากร

ประชาสัมพันธ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ

นางสาวดรุษกร ชาธิพา

นักวิการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงานประชาสันพันธ์

นายขวัญถิ่น สมคะเณย์

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายณัฐวุฒิ ศรีตัดสูง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน