รวมภาพกิจกรรม

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ


ภาพกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563

แข่งขันกีฬา กศน.อีสานเกมส์ ครั้งที่ 5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

29 มกราคม 2563 กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ จัดโครงการประชุมปฏิบัติการสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ภายภาคเรียนที่ 2/2562 รายวิชาเลือกเสรี โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ ร้อยตรีสานิตย์ เจือจันทร์ี รอง ผอ. สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมปทุมราช สำนักงาน กศน.จังหวัดอำราจเจริญ

23 มกราคม 2563 กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ โดยนายชินกร คะอังกุ ผู้อำนวยการ สำนักงานกศน. จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมสัญจร ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มงาน ครั้งที่ 12 ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ณ ห้องกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลหัวตะพาน

20 มกราคม 2563 กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ ขับเคลื่อน กศน.สู่ กศน. WOW ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ Good Activities โดย จัดโครงการประชุมปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ระบบออนไลน์ Google Classroom สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ โดยได้รับเกียรติ จาก นายชินกร คะอังกุ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟแอนด์รีสอร์ท อุบลราชธานี

17 มกราคม 2563 นายชินกร คะอังกุ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยข้าราชการ บุคลากร ในสังกัด ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอำนาจเจริญ

"ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา" 16 มกราคม 2563 นายชินกร คะอังกุ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ นำข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมกิจกรรมวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยได้รับเกียรติจาก นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธี และมี นายเสรี ตุ้มอ่อน ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ การจัดวันครูในครั้งนี้ เพื่อระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ แม่พิมพ์ชาติที่ได้อบรมสั่งสอน ทำให้เราเป็นคนดีรู้วิชา เพราะฉะนั้นครูจึงเป็นปูชนียบุคคล มีความสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติอย่างมาก ทั้งในด้านการศึกษา ด้านวิชาการ และประสบการณ์ รวมทั้งเป็นอาชีพที่ถือว่ามีความเสียสละเพื่อส่วนรวมอย่างมาก

ศ.ค.ส. ศึกษาธิการ ส่งความสุข ในวันที่15 มกราคม 2563 กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ โดย นายชินกร คะอังกุ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง และบริษัทโตโยต้าอำนาจเจริญ ร่วมมอบสิ่งของ สื่อการเรียนการสอน เพื่อส่งต่อความรักสู่น้องๆในพื้นที่ห่างไกล และพื้นที่ชายแดน ณ โรงเรียนบ้านหนองแมงดา ตำบลป่าก่อ เขตพื้นที่อำเภอชานุมาน

ว่าที่ร้อยตรี สานิตย์ เจือจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ นิเทศการจัดการเรียนรู้ กศน.ตำบล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

24 ธันวาคม2562 กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ จัดโครงการประชุมรับมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานและจัดทำแผนปฏิบัติการ สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อขับเคลื่อน กศน. Wow โดยได้รับเกียรติ จากนายชินกร คะอังกุ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธาน เปิดโครงการฯ และ มอบนโยบาย การขับเคลื่อน การดำเนินงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุม ปทุมราช สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ

19 ธันวาคม 2562 นายชินกร คะอังกุ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นผู้กล่าวรายงาน ในพิธีเปิดการ แข่งขันกีฬากลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัดกลุ่มสามเหลี่ยมมรกต ( กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ,ศรีสะเกษ ,ยโสธร ,อำนาจเจริญ) โดย นายธฤติ ประสานสอน ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน ณ โรงเรียนกีฬาอุบลราชธานี

สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมจัดกิจกรรมในงานประเพณีฮีตสิบสอง และงานประจำปีจังหวัดอำนาจเจริญ ในวันที่ 7 ธันวาคม 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ ร.ต.สานิตย์ เจือจันทร์ รอง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธี

นายชินกร คะอังกุ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศนจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดร่วมจัดโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยได้รับเกียรติจาก "นางอัญชอีธรรมะวิธีกุล ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ" เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงแรมแลโขง อำเภอเขมรารจังหวัดอุบลราชธานี

11 พฤศจิกายน 2562 นายชินกร คะอังกุ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญและบุคลากรในสังกัด จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบและการบริหารจัดการงบประมาณ (E-Budget ตำบล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยได้รับเกียรติจาก "ดร.จักรกริช บุญเดช" ผู้อำนวยการ สำนักงน กศน.จังหวัดมหาสารคาม พร้อมคณะ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมโรงแรมฝ้ายขิด อำเภอเมืองฯ จังหวัดอำนาจเจริญ

ภาพกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562