กลุ่มตรวจสอบภายใน

สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ

ดาวน์โหลดคู่มือ/แบบฟอร์ม

คู่มือการจัดวางระบบและการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน กศน.pdf

คู่มือการจัดวางระบบและการประเมินผลการควบคุมภายในฯ

คู่มือการบัญชีผ่านระบบ GFMIS สำหรับหน่วยงานผ.pdf

คู่มือการบัญชีผ่านระบบ GFMIS สำหรับหน่วยงานผ

คู่มือการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานและสถาน.pdf

คู่มือการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานและสถาน

คู่มือระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่.pdf

คู่มือระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่

การศึกษาต่อเนื่อง 61.pdf

การศึกษาต่อเนื่อง 61

ตัวอย่าง-ปค.-4.docx

ตัวอย่าง-ปค.-4

ตัวอย่าง-ปค.-5.docx

ตัวอย่าง-ปค.-5

แบบ-กศ.-ตน.-1-30.docx

แบบ-กศ.-ตน.-1-30