ภาพกิจกรรมในโรงเรียน / คลังภาพ

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายพงศธร โต๊ะงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวบานวิทยา นายวรปรัชญ์ ยินดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวบานวิทยา คณะครูบุคลากรทางการศึกษา และ นักเรียน ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ และ กิจกรรม จิตอาสา ปลูกต้นไม้ และพัฒนาโรงเรียน ณ โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา ได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทยเนื่อง ในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงามนี้สืบไป

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา ร่วมกล่าวคำปฎิญาตน และประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดทุกชนิด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ปี ๒๕๖๕

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ นำโดย นายพงศธร โต๊ะงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวบานวิทยา นายวรปรัชญ์ ยินดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวบานวิทยา เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เและได้ร่วมจัดนิทรรศการให้สอดคล้องกับ นโยบาย ของ สพม.ชัยภูมิ ทั้ง 3 ด้าน ๑.ด้านคุณภาพ ๒.ด้านกายภาพ และ ๓.ด้านสัมพันธภาพ โดยมี นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมชัยภูมิ เป็นประธาน นายประทีปแสง พลรักษรอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ คณะผู้บริหาร คณะครู ในสังกัด สพม.ชัยภูมิ ร่วมชมนิทรรศการ

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา จัดพิธีปฏิญาณตนและเดินสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะ

ลูกเสือแห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ต่อบูรพาจารย์


เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา โดยคณะครู ผู้มีจิตศรัธา ได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อมอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียน โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา จำนวน ๖๙ ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๒,๐๐๐ บาท เพื่อ “ สร้างฝัน เติมสุข ลูก นบ.” ได้หมั่นสร้างความดี ประพฤติดี มีระเบียบวินัย และเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป

เว็ปไซต์ที่สำคัญ

ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูลหรือข้อสงสัย ปัญหาต่างๆ

แผนที่โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา