ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา


แบบประเมินความพึงพอใจ

***แบบประเมินความพึงพอใจ ต่อการอบรมพัฒนาการใช้งาน ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา School Management Support System
https://forms.gle/hS1Jwb7eFRokvFv57 ***จะได้รับรหัสในระหว่างการอบรม

เกียรติบัตร จะได้ลิงค์ให้กรอกชื่อหลังการทำแบบประเมินฯ

ามารถค้นหาเกียรติบัตรโดยใช้ email ที่กรอก รับเกียรติบัตร และดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้จากลิงค์ต่อไปนี้
https://script.google.com/macros/s/AKfycbzdr6HbAlsQCtUMc1-E7GNgYt3I65aOE-lI2UcLVK6FLrYZBBuDi0vgZ9YKo_-J2iwvxA/exec

เกียรติบัตรระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา


ภาพการอบรมฯ