คู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ

1-กลุ่มอำนวยการ-Director.pdf
คู่มือสำหรับประชาชน-ฉ.ปรับปรุง.pdf

คู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มนโยบายเเละเเผน

2-กลุ่มนโยบายและแผน-Policies-and-plans.pdf
แผนการศึกษาแห่งชาติ 2560-2579.pdf
รัฐธรรม 2560.pdf
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ12.pdf
ยุทธสาตร์ชาติ20ปี.pdf
แผนกศ ฉ12 ศธ.pdf
คู่มือแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก2561.pdf
แนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษ 2559.pdf
2.เเนวทางการยุบเลิกรวม 2550.doc
แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ พ.ศ.2562.pdf
แผนปฏฺิบัติการ สพฐ 62.pdf
นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ2562.pdf

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

DL handbook.pdf
เเนวทางการดำเนินงานDLIT.pdf
เเนวทางการจัดการเรียนการสอนDLTV.pdf

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

5-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์-financial-and-assets.pdf
พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง2560.pdf
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560.pdf
คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ.pdf

ราคากลางและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2562

เกณฑ์ราคากลางคอมพิวเตอร์ฉบับเดือนมีนาคม2562.pdf
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2562.pdf

กลุ่มบริหารงานบุคคล

4-กลุ่มบริหารงานบุคคล-Personnel.pdf
คู่มือขับเคลื่อน-การบริหารงานบุคคลแบบ-CLUSTERS.pdf
คู่มือการดำเนินการสอบแข่งขัน-ครูผู้ช่วย-2561-1.pdf
เล่มโรงเรียนที่ดี.pdf
คู่มือสัมฤทธิผลฯคู่มือพัฒนาก่อนบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา.pdf
090461_1.pdf

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

1-หลักสูตรคู่มือพัฒนาก่อนบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา.pdf
2-คู่มือกิจกรรมคู่มือพัฒนาก่อนบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา.pdf
3-คู่มือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองคู่มือพัฒนาก่อนบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา.pdf
4-คู่มือสัมฤทธิผลฯ-ฉบับสมบูรณ์.pdf
5-MEM-คู่มือพัฒนาก่อนบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา.pdf

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

6-กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา-Supervision-and-monitoring.pdf
คู่มือการดำเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา.pdf
นิเทศบูรณาการ.pdf

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

3-กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา-Promote-education.pdf
เอกสารคู่มือการดำเนินงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน.PDF
แนวทางการจัดการเรียนรู้โรคติดต่อนำโดยยุง.pdf

หน่วยตรวจสอบภายใน

7-หน่วยตรวจสอบภายใน-Internal_Audit.pdf

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน

เรื่องการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน.pdf
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคลเพื่อประกอบอาหารหรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ).pdf

กลุ่มกฎหมายและคดี

คู่มือ-ฉก.คศ.-ล่าสุด21.3.61.pdf

มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดฯ

มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดฯ.pdf