การกำกับติดตามการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2

การกำกับติดตามการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3

การกำกับติดตามการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4

1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

11.คำสั่งแผน62 1263ทับ2561.pdf
11.คำสั่งแผน62 1263ทับ2561.pdf

2. บันทึกเชิญประชุมจัดทำแผนครั้งที่ 1.jpg
จัดทำเเผนครั้งที่2.jpg

3. รายงานการประชุมจัดทำแผน

👉 รายงานการประชุม ครั้งที่ 1

👉 รายงานการประชุม ครั้งที่ 2

4. บันทึกเสนอรายงานจัดทำแผน

บันทึกเสนอรายงานจัดทำแผน

อนุมัติเเผน.jpg

การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561

การกำกับติดตามการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2

การกำกับติดตามการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3

การกำกับติดตามการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4