" ส่งเสริมฯ คือผู้ให้ งานสำเร็จด้วยใจที่ทุ่มเท "

📖 E-BOOK ผลการเขียนความประทับใจ

      เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน ๒๕๖๗ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัด “กิจกรรมการเขียนความประทับใจที่มีต่อพระราชกรณียกิจสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่าน
ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑ ได้ดำเนินการคัดเลือกการเขียนความประทับใจที่มีต่อพระราชกรณียกิจสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  และเผยแพร่ผลงานครูผู้สอนและนักเรียนที่มีความประทับใจในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
👉 Link : https://heyzine.com/flip-book/a0d3328cb3.html

📖 ประชาสัมพันธ์จุลสาร ลด - หยุด - ภัย
ฉบับประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๗

      E-BOOK จุลสาร ลด - หยุด - ภัย ฉบับประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๗ เรื่อง “ดื่มไม่ขับ ขับไม่ดื่ม...ใช้อุปกรณ์นิรภัย ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ" เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริม การเรียนรู้ด้านการจัดการสาธารณภัยและความปลอดภัยทางถนนและเพื่อใช้เป็นสื่อรณรงค์ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการจัดการภัยพิบัติ และเสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย รวมถึงใช้ประโยชน์ในส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป
👉 Link : https://layout2book.com/ebookshelf/ddpm_21_185/

การส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน

ประกาศการส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือฯ ทำบุญวันเกิด.pdf

👨 บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1

นางณัฏฐ์ภรณ์  กงวงษ์ 
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางกาญจนา  พวงพันธุ์ 
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นายวรวงษ์  สระคูพันธ์ 
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางวัลยา  ไชยเบ้า 
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาววิภาวดี รัตนพลแสน
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายชัพวิชญ์  อุทัยดา 
นักจิตวิทยา

นางอัจฉรา  คำแสงดี 
เจ้าหน้าที่ลูกเสือ

นางสาวอัชฌาวดี  ป้องพรมมา 
เจ้าหน้าที่ธุรการ

📖  ประชาสัมพันธ์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

การดำเนินงานกิจกรรมพาน้องกลับมาเรียน

📌  ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา

💻 คู่มือการให้บริการ

แบบพิมพ์.pdf

การสั่งซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา

แบบพิมพ์ (1).pdf

การจัดเก็บเงินบำรุงลูกเสือ

ขออนุญาตพานร(2).pdf

การขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษา

🏠  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

📢 ช่องทางกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

🚩 ที่ตั้ง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

    🚩 เลขที่  :  113/4  หมู่  2  ตำบลลำภู  อำเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวลำภู  39000
  📞 โทรศัพท์ : 042-312867 📠 Fax : 042-311660 ✉️ Email : promote.nb1@gmail.com