เล่มแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุน-2566.pdf
011 แผนปฏิบัติการปี2566 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1.pdf
O4 แผนพัฒนาการศึกษา 2566-2570 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1.pdf
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ งบปี2566 15สิงหา2566.pdf
014 รายงานรายปี 2565.pdf
012 รายงานผล รอบ 6 เดือน สพป.หนองบัวลำภุ เขต 1.pdf

ความรู้ในการจัดทำแผน  3 ระดับ 

          แผนระดับที่ 1 (Z) หมายถึง ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายและประเด็นการพัฒนาไปสู่แผนระดับที่ 2 และ 3 อย่างเป็นระบบ

          แผนระดับที่ 2 (Y) หมายถึง แผนซึ่งเป็นแนวทางการขับเคลื่อนประเทศในมิติต่าง ๆ เพื่อบรรลุตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งประกอบไปด้วย แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อถ่ายทอดไปสู่แนวทางในการปฏิบัติในแผนระดับที่ 3

          แผนระดับที่ 3 (X) หมายถึง แผนระดับพื้นที่ เป็นกลไกสำคัญในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดการพัฒนาที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ซึ่งมีอัตลักษณ์และทรัพยากรที่แตกต่างกันไป เป็นแผนที่มีความชัดเจนแผนที่จัดทำขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐ เพื่อถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็น การพัฒนาของแผนระดับที่ 1 และ 2 ไปสู่การปฏิบัติ ในแต่ละปีงบประมาณ หรือ ทุก ๆ ห้วง 5 ปี หรือจัดทำขึ้นตามพันธกรณีหรืออนุสัญญาระหว่างประเทศ นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาตามที่กำหนดหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) เช่น แผนแผนการศึกษาแห่งชาติ  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  แผนปฏิบัติราชการ  แผนปฏิบัติการประจำปี แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นต้น

แผนระดับที่ 1 (Z) หมายถึง ยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ชาติ ฉบับประกาศในราชกิจจาฯ.pdf
ยุทธสาตร์ชาติ20ปี ฉบับย่อ.pdf
ยุทธศาสตร์ชาติ-ฉบับข้าราชการ.pdf
แผ่นพับยุทธศาสตร์ชาติ-๒๐-ปี-ฉบับประชาชน.pdf

แผนระดับที่ 2(Y) หมายถึง แผนซึ่งเป็นแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ

ในมิติต่าง ๆ เพื่อบรรลุตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งประกอบไปด้วย แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ

Y1 หมายถึง  แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Value Chain)

Y2 หมายถึง  ประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

masterplanแผนเเม่บท66-80.pdf
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่13.pdf
นโยบายความมั่นคงเเห่งชาติ 2566-2570.pdf

 แผนระดับที่ 3 (X) หมายถึง แผนระดับพื้นที่ 

เป็นกลไกสำคัญในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดการพัฒนาที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ซึ่งมีอัตลักษณ์และทรัพยากรที่แตกต่างกันไป เป็นแผนที่มีความชัดเจนแผนที่จัดทำขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐ เพื่อถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็น การพัฒนาของแผนระดับที่ 1 และ 2 ไปสู่การปฏิบัติ ในแต่ละปีงบประมาณ หรือ ทุก ๆ ห้วง 5 ปี หรือจัดทำขึ้นตามพันธกรณีหรืออนุสัญญาระหว่างประเทศ นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาตามที่กำหนดหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) เช่น แผนแผนการศึกษาแห่งชาติ  

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  แผนปฏิบัติราชการ  แผนปฏิบัติการประจำปี เป็นต้น

011 แผนปฏิบัติการปี2566 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1.pdf
O4 แผนพัฒนาการศึกษา 2566-2570 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1.pdf
แผนปฏิบัติการ-66-สพฐ..pdf
นโยบายและจุดเน้น-66-PDF.pdf
แผนพัฒนาภาคตะวันเฉียงเหนือ 2566-2570.pdf
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2566 - 2570) ของ สพฐ.pdf
แผนการศึกษาแห่งชาติ 2560-2579.pdf
แผนปฏิบัติราชการระยะ5ปี -พ.ศ.2566-2570 สพฐ..pdf
แผนพัฒนาเด้กปฐมวัย 2564-2570 สภาการศึกษา.pdf
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดหนองบัวลำภู ปี 66-70_2.pdf

27 กุมภาพันธ์  2566 

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายเเละเเผน