ดาวน์โหลดเอกสาร กลุ่มนโยบายเเละเเผน

**กรุณาเลือกหัว

ข้อที่ต้องการ เเล้วคลิก

เล่มแผน2565 9กรกฎาคม2565 ใช้.pdf

รายงานผลการดำเนนิงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2565

ตรวจสอบการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2565

ส่งรายงานโครงการปีงบประมาณ 2565 (การตอบกลับ)

ไฟล์ WORD (เเยกไฟล์)

ไฟล์ PDF (เเยกไฟล์)

แผนปฏิบัติการ สพฐ. ปี 2565

เล่มแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 สพฐ..pdf


งานด่วน ส่งแก้ไขรายการ 3-3 งบครุภัณฑ์เเละอุปกรณ์ห้องสมุด

เฉพาะศูนย์เครือข่ายฯ ส่งไฟล์จัดตั้งงบประมาณ ปีงบ 2566

หลังจากประชุมจัดตั้งงบฯระดับศูนย์ฯ เเล้ว >>> คลิกเข้าไปที่ชื่อศูนย์ฯเครือข่ายของท่าน---> คลิกขวาพื้นที่ว่าง -->เลือกอัพโหลดไฟล์หรือโฟลเดอร์ (ตามที่ท่านต้องการ เเล้วตกลงหรือopen)

ส่งไฟล์เอกสารจัดตั้งงบ 2566 โรงเรียนคุณภาพ 35 โรง

ส่งเอกสารจัดตั้งงบประมาณ 2566 โรงเรียนคุณภาพ (การตอบกลับ)

ส่งไฟล์เอกสารจัดตั้งงบประมาณ 2566 โรงเรียนในโครงการพระราชดำริ

ส่งไฟล์เอกสารจัดตั้งงบประมาณ 2566 โรงเรียนในโครงการพระราชดำริ (การตอบกลับ)

ดาวน์โหลดเอกสารแผนและนโยบาย

แผนพัฒนาการศึกษา-พ.ศ.2564-2565.pdf
เลขาธิการ กพฐ.(อัมพร พินะสา) - การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานภายใต้ Covid-19 11 พ.ย.64.pdf
รองเลขาธิการ กพฐ.(ธนุ วงษ์จินดา).pdf
แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายขั้นพื้นฐาน ปี งปม. 2564.pdf
แผนปฏิบัติการ 2563 02.03.2563.pdf
O12. รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2562.pdf
แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ส่ง สพฐ..pdf
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2561-2565 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 67หน้า 260662.pdf
แผนปฏิบัติการ สพฐ. ปีงบ2564.pdf

ประกาศจุดเน้น ปีงบ2565

จุดเน้น2565.pdf
สพฐ-วิถีใหม่-วิถีคุณภาพ.pdf
นโยบาย-สพฐ.2563.pdf
แผนปฏิบัติราชการ สพฐ. ระยะ 3 ปี (2563 - 2565).pdf
STD-Manual-Update20963.pdf
การวางแผน ดร.รังสรรค์.pdf
เอกสารประกอบการบรรยาย (นายคำภา).pdf

Factor F 1.3056

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) สพฐ..docx
PT-Manual-Update20963.pdf
แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.pdf
แผนปฏิบัติราชการระยะ-3-ปี-63-65 สพฐ.pdf
ยุทธศาสตร์ชาติ ฉบับประกาศในราชกิจจาฯ.pdf
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา.pdf
สรุปแผนการศึกษาแห่งชาติ 60-79.pdf
ยุทธสาตร์ชาติ20ปี ฉบับย่อ.pdf
ยุทธศาสตร์ชาติ-ฉบับข้าราชการ.pdf
แผนการศึกษาแห่งชาติ 2560-2579.pdf
สรุปแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาตร์ชาติ.pdf
แผ่นพับยุทธศาสตร์ชาติ-๒๐-ปี-ฉบับประชาชน.pdf

การจัดทำแผนปฏิบัติการของ สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ปีงบประมาณ 2565

ตรวจสอบการส่งโครงการ ปีงบ 2565

ส่งโครงการตามเเผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565 (การตอบกลับ)

ตรวจสอบการส่งรายงาน ปีงบ 2564

ส่งรายงานโครงการตามเเผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564 (การตอบกลับ)

**ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูล คลิกที่สี่เหลี่ยมมุมขวาด้านบน

1.จำนวนนักเรียนทั้งหมด ณ 25 มิย.64 (DMC)1 - 2564.xlsx

กิจกรรมกลุ่มนโยบายเเละเเผน

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image