ดาวน์โหลดเอกสาร กลุ่มนโยบายเเละเเผน

**กรุณาเลือกหัว

ข้อที่ต้องการ เเล้วคลิก

แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายขั้นพื้นฐาน ปี งปม. 2564.pdf
แผนปฏิบัติการ 2563 02.03.2563.pdf
O12. รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2562.pdf
แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ส่ง สพฐ..pdf
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2561-2565 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 67หน้า 260662.pdf
แผนปฏิบัติการ สพฐ. ปีงบ2564.pdf

ประกาศจุดเน้น ปีงบ2565

จุดเน้น2565.pdf
สพฐ-วิถีใหม่-วิถีคุณภาพ.pdf
นโยบาย-สพฐ.2563.pdf
แผนปฏิบัติราชการ สพฐ. ระยะ 3 ปี (2563 - 2565).pdf
STD-Manual-Update20963.pdf
การวางแผน ดร.รังสรรค์.pdf
เอกสารประกอบการบรรยาย (นายคำภา).pdf

Factor F 1.3056

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) สพฐ..docx
PT-Manual-Update20963.pdf
แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.pdf
แผนปฏิบัติราชการระยะ-3-ปี-63-65 สพฐ.pdf
ยุทธศาสตร์ชาติ ฉบับประกาศในราชกิจจาฯ.pdf
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา.pdf
สรุปแผนการศึกษาแห่งชาติ 60-79.pdf
ยุทธสาตร์ชาติ20ปี ฉบับย่อ.pdf
ยุทธศาสตร์ชาติ-ฉบับข้าราชการ.pdf
แผนการศึกษาแห่งชาติ 2560-2579.pdf
สรุปแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาตร์ชาติ.pdf
แผ่นพับยุทธศาสตร์ชาติ-๒๐-ปี-ฉบับประชาชน.pdf
ข้อมูลนักเรียน2563 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 (DMC20 กค. 63) 05.10.63

**ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูล คลิกที่สี่เหลี่ยมมุมขวาด้านบน

กิจกรรมกลุ่มนโยบายเเละเเผน


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image