ทะเบียน ก.ต.ป.น.61.pdf
00-กฎกระทรวง ว่าด้วยจำนวน ก.ต.ป.น..pdf

กฏกระทรวง กำหนดจำนวน หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของ คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา

00-ระเบียบ ก.ต.ป.น..PDF

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตรวจราชการ ติดตามตรวจสอบและนิเทศการจัดการศึกษา

คำสั่ง ก.ต.ป.น..jpg

คำสั่งเเต่งตั้งคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1

บทบาทหน้าที่ กตปน.pdf

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1