แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 2562

Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT

ITA Online ตอบคำถามตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT 15.07.2562.docx

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ITA

1.ITA Online 2019 Guidebook V.2.pdf
ITAOnline2018.pdf
รายงานผลITA Online 2017.pdf

แผนยุทธศาสตร์/พัฒนา

ยุทธศาสตร์ชาติป้องกันทุจริต ระยะที่3.pdf
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังแห่งชาติฉบับที่12.pdf
สรุปสาระสำคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังแห่งชาติฉบับที่12.pdf
ยุทธศาสตร์ชาติป้องกันทุจริต ระยะที่3 English.pdf
ยุทธศาสตร์ชาติป้องกันทุจริต ระยะที่3 japan.pdf
ยุทธศาสตร์ชาติป้องกันทุจริต ระยะที่3 china.pdf

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) (PowerPoint)

NATIONAL ANTI-CORRUPTION STRATEGY PHASE 3 (2017 - 2021)

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) (ภาษาจีน)

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) (ภาษาญี่ปุ่น)

คู่มือการนำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ ที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ไปสู่การปฏิบัติ (ส่วนที่1)

คู่มือการนำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ ที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ไปสู่การปฏิบัติ (ส่วนที่2)

คู่มือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

โรงเรียนสุจริตคิดฐานสอง.pdf
แนวทางการดำเนินโครงการโรงเรียนสุจริต ประ_2.pdf
คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาPRESS07_2.pdf
คู่มือการสร้างคน.pdf
แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต.pdf
UprightBook_01.pdf

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดทำหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต สำหรับใช้เป็นเนื้อหามาตรฐานกลางให้สถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปพิจารณาปรับใช้ในการเรียนการสอนให้กับกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมทุกระดับชั้นเรียน เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม จิตพอเพียง และสร้างพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริต อันเป็นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ "สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต" กลุยุทธ์ที่ ๑ ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และกลยุทธ์ที่ ๓ ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต

เอกสารดาวน์โหลด

1. บทสรุปหลักสูตร

2. หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต

3. แผนจัดประสบการณ์ รายวิชาเพิ่มเติม ปฐมวัย

4. แผนจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม ประถมศึกษาชั้นปีที่ 1

5. แผนจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม ประถมศึกษาชั้นปีที่ 2

6. แผนจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม ประถมศึกษาชั้นปีที่ 3

7. แผนจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม ประถมศึกษาชั้นปีที่ 4

8. แผนจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม ประถมศึกษาชั้นปีที่ 5

9. แผนจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

10. แผนจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1

11. แผนจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2

12. แผนจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

13. แผนจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4

14. แผนจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5

15. แผนจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

16. หลักสูตรอุดมศึกษา วัยใสใจสะอาด

17. หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ กลุ่มทหารและตำรวจ

18. หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

19. หลักสูตรโค้ชรู้คิดต้านทุจริต

20. สื่อการเรียนรู้ ป้องกันการทุจริต

21. เอกสารประกอบ "โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา" วันที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร