เกียรติบัตร กิจกรรม "สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 นักเรียนดี กิจกรรมเด่น
เน้นฮู้จักความ"
ทะเบียนเกียรติบัตร กิจกรรม "สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 นักเรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นฮู้จักความ" 

นายพิชิตชัย อินทร์ภูวงศ์
รองผู้อำนวยการ สพป.นภ.1

นางสาวปิยะพร  ประภูชะกา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่
ผอ.กลุ่ม DLICT
โทร : 0848711818

นายศิริบูรณ์  สิงห์สวัสดิ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติการ
โทร : 0971234160

การแจ้งซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (การตอบกลับ)

โปรแกรมสำนักงาน (E-Service) 

คู่มือการใช้งาน ระบบกำหนดรหัสประจำตัวเด็ก G.pdf
โรงเรียนในโครงการ DLIT ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปี 2556-2557 หนองบัวลำภู เขต 1.pdf
คำถามที่พบบ่อย_FAQ.pdf
DL_มาตรฐานการจัดการศึกษา.pdf
TEXT_DLITแนวทางการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล.pdf
TEXT_DLTVแนวทางการดาเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม.pdf
text.pdf