Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

นางสาวปิยะพร ประภูชะกา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่ม DLICT

DL_มาตรฐานการจัดการศึกษา.pdf
text.pdf
TEXT_DLTVแนวทางการดาเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม.pdf
TEXT_DLITแนวทางการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล.pdf