สรุปข้อมูลเชิงสถิติการใช้บริการตค65มีค66.pdf
กำหนดหน้าที่654.2565รวมปก.pdf
คู่มือสมบูรณ์.pdf
กำหนดหน้าที่ปฏิบัติงานสั่ง100865.pdf
การมอบหมายภารกิจ พุธเช้าข่าว สพฐ.pdf
organized (7).pdf
กำหนดหน้าที่รับผิดชอบของข้าราชการและลูกจ้าง.pdf
คู่มือประเมินตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ2565.pdf
คู่มือ-PMQA ปีงบประมาณ 2565.pdf
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3 ปี 2565.pdf
organized (8).pdf
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (1).pdf
สรุปข้อมูลเชิงสถิติ2565.pdf
ความพึงพอใจ2565.pdf