Veikart Narvik

Narvik har vært med i arbeidsgruppen med syv andre byer for å utforme det nasjonale veikartet.

Veikartet er ledet av Doga med KS, KMD og kvadruppel helix aktører.


Det viser vei for smart by satsing med 8 prinsipper:

1. Vi har innbyggerne er i sentrum

2. Vi tenker helhetlig og langsiktig

3. Vi prioriterer klima og miljø

4. Vi vektlegger samskaping

5. Vi satser på neste generasjons næring

6. Vi deler og tar i bruk åpne data

7. Vi satser på kompetanseutvikling og omstilling

8. Vi begynner lokalt - men tenker globalt

1) Vi har innbyggerne i sentrum og kartlegger og lytter til innbyggernes synspunkter på hvordan smartere, tryggere og mer bærekraftige lokalsamfunn kan utvikles. Vi identifiser tiltak og løsninger som ved hjelp av ny teknologi kan forbedre og effektivisere tjenestetilbudet til alle samfunnslag, og som bidrar til bedre og grønnere bo- og arbeidsmiljøer. Vi tar hensyn til individuelle forskjeller som alder, kjønn og kulturell og sosioøkonomisk bakgrunn

2) Vi tenker helhetlig og utformer en langsiktig smartby-strategi, og bruker regionale planverktøy, kommuneplanens samfunnsdel og strategisk næringsplan for å integrere strategien innen alle tjenesteområder og i by- og samfunnsutviklingen. Sørg for god politisk og administrativ forankring. Vi tar utgangspunkt i konkrete problemstillinger og behov, og beskriver resultater som ønskes oppnådd gjennom bruk av ny teknologi, innovative metoder og samskaping. Kartlegg ulike ressurspersoner og -miljøer som kan bidra, og involver disse i utviklingen av nye løsninger. Bygg på eksisterende kunnskap og erfaringer på tvers av sektorer, fag og kommunegrenser.

3) Prioriter klima og miljø Knytt smartby-strategien til FNs bærekraftsmål, og vurder hvordan ny teknologi, nye forretningsmodeller og samskaping kan akselerere det grønne skiftet, bidra til redusert ressursbruk og gjøre det enklere for innbyggerne å ta miljøriktige valg. Sats på konkrete tiltak og nødvendige tilpasninger av standarder og regelverk som i sum resulterer i lavere klimautslipp,

4) Vektlegg inkludering og samskapingEtabler og ta i bruk fysiske og virtuelle plattformer for samskaping; hvor innbyggere, sosiale entreprenører, lokalt næringsliv, kunnskapsmiljøer og frivillig sektor er med på å identifisere så vel utfordringer som løsninger. Lag en plan for hvordan innspillene skal tolkes, bearbeides og tas i bruk. Tenk på dette som en løpende dialog som både vil gi større forståelse for og eierskap til kommunale og fylkeskommunale prosjekter og satsinger

.5) Sats på neste generasjons næringsliv

Legg til rette for variert og bærekraftig næringsutvikling. Innta en proaktiv rolle som samfunnsutvikler i tett samarbeid med lokalt næringsliv samt forsknings- og undervisningsmiljøer. Vær åpen for å prøve ut nye, grønne forretningsmodeller som baserer seg på ny teknologi og sirkulær økonomi. Bruk innovative offentlige anskaffelser som virkemiddel for samfunns- og næringsutvikling, og utforsk også andre finansieringsmodeller. Sats på åpne, tverrfaglige innovasjonsprosesser, pilotprosjekter og testarenaer.

6) Del og ta i bruk åpne data Sats på tilgjengeliggjøring og bruk av data som grunnlag for effektivisering, kvalitetsforbedring, innovasjon og næringsutvikling. Alltid med tydelige retningslinjer for datahåndtering for å ivareta etiske prinsipper og innbyggernes personvern. Legg til rette for å øke den digitale kompetansen hva gjelder forståelse for, og bruk av data i alle deler befolkningen. Gi innbyggerne tilgang til grunnlag for beslutninger og prioriteringer, som et ledd i å skape et mer demokratisk samfunn.

7) Sats på kompetanseutvikling, omstilling og innovasjonFokuser på hvordan intern kompetanseutvikling og samarbeid med forskningsmiljøer, fageksperter og bedrifter, samt utprøving av ny teknologi kan bidra til å fremme omstilling og innovasjon. Ta hensyn til endringsmotstanden som kan finnes i organisasjonen, men bruk samtidig aktivt de ansatte som en verdifull ressurs for kunnskap og nye ideer. Bygg en forent organisasjon med høy digital kompetanse, som har myndighet til å koordinere smartby-arbeidet på tvers av avdelinger. Sørg for å synliggjøre de positive effektene av smartby-arbeidet, både i organisasjonen og blant innbyggerne.

8) Begynn lokalt, men tenk globalt Ta utgangspunkt i egen stedsidentitet, lokale utfordringer og behov. Se til andre kommuner, byer og samarbeidspartnere for inspirasjon og samarbeidsmuligheter, og lag en plan for nasjonal og internasjonal skalering og spredning av nye løsninger. Ha alltid for øye hvordan globale rammebetingelser, regulatoriske rammeverk og internasjonale standarder på smartby-området bør eller må tas hensyn til. Søk samarbeid med staten om tilrettelegging av felles teknisk infrastruktur, finansieringsordninger og regelverk.