Helse og velferd er den største utgiftsposten:


Norge: 342 millarder av 1310 milliarder (2017)

Narvik: 570 millioner av 1.48 milliarder (2018)


Det kan spares millioner ved å hjelpe mennesker i sine egne hjem istedenfor for å bygge sykehjemsplasser og eldreboliger.

En stadig aldrende befolkning driver utviklingen på smart helse fremover i et høyt tempo. I Narvik jobber et eget team i kommunen med Helse og digitalisering.

Velferdsteknologi og e-helse kan ha svar på mange av de utfordringene som innbyggerne og samfunnet står overfor. Gode praktiske løsninger utvikler vi i samarbeid mellom kommune, innbyggere, akademia, fou, pårørende, frivillige, spesialisthelsetjenesten og offentlig sektor.

Det er snakk om å finne løsninger for trygghet og verdighet i årene som kommer:

 • Samhandling med helse- og velferdstjenestene for å mobilisere innbyggerne til tidlig forebyggende innsats, med fokus på mestring, ansvar for egen helse og nyttig bruk av teknologi som gir merverdi.
 • Etablering av et utstillingsvindu for teknologianvendelse og testing av nye løsninger innen helse ved UNNs nye sykehus i Narvik. Målrettet tiltrekking av nasjonale og internasjonale aktører til regionen, og koble disse sammen i innovasjonsmiljø.
 • Utvikling, bygging og rehabilitering av bærekraftige boliger med universell utforming, livsløpsstandard og smart teknologi, som sikrer egenmestring, aktivitet og trygghet i eget hjem.
 • Utvikling av løsninger som styrker pårørende, nærstående og frivillige som en ressurs i helse- og omsorgstjenestene, samt sikrer gode sosiale nettverk.
 • Økt fokus på medisinsk samhandling og samhandlingsarenaer mellom fastleger, kommunehelse-tjeneste og spesialisthelsetjeneste, for å sikre gode og helhetlige pasientforløp.
 • Fokus på at ansatte og brukere av tjenester får være med fra planlegging starter av nye innkjøp eller bygg, men også underveis og i etterkant for å sikre innspill om brukervennlighet og at innovasjoner og forbedringer.

Smarte løsninger med gode ideer, ny teknologi eller bærekraft

Eksempler på Smart helse og velferd

Smarte IKT-løsninger kan hjelpe mennesker om å minne på at de skal:

 • Ta medisinen selv,
 • Slå av komfyren,
 • Låse døren eller
 • Finne hjem etter en gåtur utendørs

Nye sensorer, både i hjemmet og på pasientene, vil kunne gi:

 • Tidlig avvikmeldinger til relevant mottaker.
 • Integrasjon mellom de forskjellige virksomhetsområdene i en kommune
 • Gi nye tjenester og produkter.
 • Har ikke pasienten brukt vann på morgenen vil data fra vannmåleren være en viktig avviksmelding.

Smart folkehelse:

 • Hvordan holde folk frisk lengst mulig
 • Hvordan sørge for at barn er i aktivitet
 • Hvordan få kommuens ansatte i god fysisk helse

Smart innovasjon

 • Markedsføre samlet de som jobber med innovasjon innen helse
 • Vise lokalt innovasjoner innen helse
 • Brukermedvirkning og undersøkelser
 • Hackaton og oppgaver på skolene for økt innovasjon
 • Smart helsepark ved nye UNN


Inspirasjon