Digitalisering og innovasjon


Smart digitalisering

Smart city handler om bærekraft og digital innovasjon.

I Narvik har vi flere eksempler på innovasjon og digitalisering i kommunen og en egen gruppe har jobbet med muligheter for fremtidens smart city prosjekter:

For innbyggerne:

  • wifi i Narvik sentrum
  • Chat boot
  • Online info tavler på ulike bygg i kommunen
  • Høyne digitalt nivå
  • Sikrere og raskere tjenester

For Narvik kommune:

  • Roboten Wenche
  • Rister og tilstand på kart
  • Høyne digital nivå

I workshop er det kommet flere ideer og neste workshop er 15. mars.

  • Heve digital kompetanse hos kommunens ansatte og politikere i et treparts samarbeid
  • Ønskelig å heve digital kompetanse i skolen
  • Ønskelig å heve digital kompetanse hos innbyggere
  • Datalagring og muligheter

Her kommer mer om Smart city prosjekter i andre kommuner:

Strategien for Narvik kommune “De teknologiske løsningene som Narvik kommune skal basere sin tjenesteproduksjon på om fire år; er kanskje ennå ikke oppfunnet.” Narvik komune vil:

  • Komme nærmere innbyggerne dialog og handling
  • Gi bedre og mer effektive tjenester
  • Stabile og sikre løsninger
  • Utvikle Narvik som teknologihovedstad
  • Heve IT kompetanse hos ansatte

Nasjonal strategi

Digitalisering handler å tilby tjenester som er enkle å bruke, effektive og pålitelige. Digitalisering legger til rette for økt verdiskaping og innovasjon. Meld. St. 27 (2015-2016) Digital agenda for Norge - IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet.[1]

Områdene der Norge spiller en viktig rolle skal prioriteres. Helse, utdanning, klima, miljø og hav, næringsutvikling, landbruksutvikling og fornybar energi, samt humanitær bistand representerer regjeringens hovedsatsninger i utviklingspolitikken.

"Regjeringen har høye ambisjoner for digitaliseringen av offentlig sektor. Da blir det også viktig å ivareta informasjonssikkerheten. " Statssekretær Paul Chaffey

Har du ønsker eller ideer om digitalisering i Narvik kommune?