Strategi Smart Narvik

MÅL

 • 100 nye arbeidsplasser
 • 100 effektiviseringer / forbedringer
 • 100 millioner kroner tilføres Smart initiativer i Narvik
 • 100 gode medieomtaler


Strategien for Smart city Narvik ble enstemmig vedtatt i februar 2019. Satsingsområdene for innovasjon er:


Definisjon Smart Narvik: Ut fra innbyggernes behov samarbeides det for å finne bærekraftige og innovative løsninger som gjør Narvik et bedre sted å leve bo og arbeide


Hovedoppgaver for Smart Narvik:

1. Effektivisere, spare og søke midler til initiativene

2. Markedsføre bærekraft, innovasjon og digitalisering i Narvik kommune

3. Ha fokus på medvirkning, samarbeid og samskaping i løsningene

4. Sørge for at Smart initiativene, har innovasjon utover det man gjør i dag

5. Ha en innovasjon på plass for hvert av satsingsområdene i løpet av 2020

6. Utvikle prosjekter i Narvik for Arktisk smart satsing. Pådriver for at Smart Innovation Norway sin Arktisk avdeling i Narvik går godt. Bruke Arktisk kompetanse og tradisjon for internasjonalt samarbeid på UIT Narvik, internasjonalt logistikk knutepunkt, internasjonal havn, reisliv, idrett og andre områder.

Om strategien

Strategien for Smart Narvik gir retning for utviklingen og er rammeverk for arbeidet som skal utføres. Strategien er forankret i adm.ledelsen i kommunen, hos enhetsledere på berørte områder. Arbeidet er i tråd med kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025, arbeidet har med viktige områder fra Strategisk næringsplan samt Kommunedelplan Klima, energi og miljø 2015-2026.

Strategien skal ikke sees som et rent kommunalt dokument, men som en veiviser for de som vil ha smart initativer under parpaplyen til Smart Narvik, enten det er under satsningsområder eller utenfor.

Strategien forteller om arbeidsmetoder som er tilpasset endringsutfordringer i samfunnet. Smart Narvik har fokus på bærekraft, miljø og det grønne skiftet kombinert med nødvendigheten av økt verdiskaping for å opprettholde velferdsgodene. I prosessen med strategi involveres det bredt i kommunen med næringsliv, akademia og innbyggere for kontnuerlige innspill.

Kommunen starter sin Smart satsing med nettside som er paraply for alle initiativ og prosjekter i regionen. Vi håper satsingen vil gi stor verdi for Narvik kommune og bidra til å fremme Narvik som et sted hvor innovasjon og bærekraft står i fokus og at vi med dette vil styrke UIT Narviks fag og posisjon. I workshop med ansatte, bibliotek og på Fellesnemndas møte kom det forslag om å endre fra Smart city til smart by og etter flere vurderinger og analyser endte det opp med Smart Narvik på linje med feks Smart Fredikstad.

Bakgrunn

Narvikgården og samarbeidspartnere startet en forstudie om Smart city i Narvik i 2017. Narvik kommune overtok ansvaret og har videreført arbeidet i 2018 og 2019.

Smart City som begrep brukes i hele verden, og forklarer hvordan byer skal utvikles til å bli bærekraftige og moderne.

Trender

Megatrender påvirke handelsmønstre, teknologiske fremskritt, forringelse av økosystemer og klimaendringer. Noen av disse trender samfunnet må forholde seg til er:

• banebrytende teknologi og nye forretningsmodeller

• digitalisering og ubegrenset tilgang til informasjon

• globalisering og urbanisering

• klimakrisen

Visjon Smart Narvik

Smart Narvik skal bli best på bærekraft og innovasjon

Arbeidsoppgaven

Vi skal legge til rette for forskning, utvikling, innovasjon og en bærekraftig samfunnsutvikling. Vi skal i samarbeid med andre prioritere pilotering av gode ideer som innebærer både stimulere til eksperimentering, testing og demonstrering av ny teknologi, nye tjenester til innbyggerne og nye typer forretnings- modeller som skaper verdi for et framtidsrettet samfunn.

Målet

Målet med smart city er bedre tjenester for innbyggerne og bedre løsninger i kommunens arbeid for å spare penger, tilføre midler, få større medvirkning og samarbeid, samle data og forbedre. Måling av ovenforstående gjøres på denne siden ved måling og telling av:

 • forbedring i tjenester for innbyggern
 • løsninger for å spare penger
 • tilførte midler på kort og lang sikt
 • større medvirkning
 • mer samarbeid
 • nyttig data for utvikling, sikrig og bruk
 • forbedringer generelt

Innen 2027 skal Smart Narvik satsingen føre til:

 • 100 konkrete forbedringer
 • 100 millioner kroner skal tilføres Smart initiativer i Narvik
 • 100 artikler i media
 • 100 nye arbeidsplasser som følge av Smart Narvik satsingen
 • Dokumentasjon mot målet finnes på våre SANNTIDSDATA

Internt vil Smart Narvik i kommunen være med å:

 • Forsterke kommunens omstillingsevnen som følge av trender nevnt ovenfor.
 • Utvikling og bolyst for innbyggere
 • Innovasjon som kan føre til flere arbeidsplasser
 • Digital infrastruktur klar før eventuelt VM 2027
 • Smarte løsninger for økt oversikt, raskere behandling i hverdag og i krisesituasjoner. (eks Sensor og kamera overvåkning)
 • Prioritere bærekraft i kommunen som en del av kommunens klima satsing

Hva fører Smart Narvik til:

Smart Narvik intiativer skal føre til et bedre liv for de som bor, jobber og besøker Narvik.

Forankring

Arbeidet er i tråd med kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Arbeidet har med viktige områder fra Strategisk næringsplan samt Kommunedelplan Klima, energi og miljø 2015-2026 Smart city strategien er forankret i kommunens strategi om digitalisering. Videre bygger den på FNs bærekraftsmål, et generelt ønske om økt innovasjonstakt og omstilling, bypakke Narvik, innovasjon i Nye Narvik og ikke minst et potensielt VM i 2027. Smart Narvik strategi er tilpasset satsingen mot grønn omstilling (klima) i Nye Narvik.

Hva er Smart Narvik NÅ

En paraply for smart city prosjekter som er bærekraftige i kommune, næring og lokalsamfunn. Strategien bygger på fem hovedområder som bygger på planstrategien, kommuneplanen og strategisk næringsplan for Ofoten. Dette er viktige områder på UIT i Narvik med tilgang til høy innovasjonsgrad:

Satsningsområdene er basert på utfordringsbildet, byens egenart, og regionale og nasjonale føringer. Satsingsområdene vil kunne variere over tid, og avhenger av samfunnets utvikling. Innen hvert område initieres innovative og smarte prosjekter i samarbeid med kommune, innbyggere, skoler, fou, næringsliv og eller organsisasjoner lokalt eller utenfor Narvik. Reiseliv har fokus på barn i en av smart prosjektene, Narvik kommune har også hatt fokus på barn i arbeidet med bærekraft og innovasjon. Vi håper å fortsette denne trenden som blir lagt merke til av andre byer.

Dette er sentralt i smart arbeidet:

Spare tid og penger ved å finne smartere metoder i samskaping

Søke midler fra fylket, nasjonalt og internasjonalt til innovasjon

Samle og sikre data og åpne data og se på digital strategi fram mot VM 2027

Smartbylab fysisk og digitalt

Superpiloter for å vise fram løsninger med høy innovasjonsgrad

Samarbeid; UIT, næringsliv, organisasjoner, stat, fylke, kommune, fou og andre smartaktører

Smarte folk: I Narvik kommune jobbes det for å være raus, innovativ og stolt. Dette passer med Smart satsinger.

Innbyggerne

I Narvik blir innbyggernes ønsker tatt på alvor i medvirkningsprosesser, høringer, undersøkelser, tidligere data, innspill pr mail, tlf og direkte. Smart city Narvik har en egen gruppe som jobber for å finne gode løsninger for innbyggermedvirkning form av smartby innbygerlab

Bærekraft og miljø

FNs bærekraftsmål ligger til grunn for absolutt alt smart city arbeid. Miljø er grunnsten i alle initiativer, noe som passer med Narvik kommunes satsing på å få Miljø inn strategisk i hele kommunen. Narvik har hatt spesielt fokus på barn og unge i sitt medvirkningsarabeid til nå og ønsker å fortsette fokus på Narvik som en barnevennlig by.

Innovasjon

”Innovasjon er en fellesbetegnelse for åpne utviklings- og endringsaktiviteter der hensikten er å skape endring som gir økt verdi i form av kvalitet, effektivitet elller lønnsomhet." FNs verdenskommisjon for miljø og utviklings rapport: Vår felles framtid, 1987 Det er ofte prosjekter med høy innovasjonsgrad som ellers ikke er budsjettert i slunkne kommunekasser. Arbeidsgiverstrategien i Narvik kommune peker på at en av hovedutfordring er evnen til utvikling og nyskapning. Etter workshops og kort tids arbeid er det klart at evnen er der, men det mangler midler og organisering av arbeide, noe som kan skje i Smart city organiseringen.

Noen eksempler på høyere innovasjonsgrad i Narvik:

Samarbeid

Samarbeid mellom kommune, forskning, universitet, innbygger, næringsliv og organisasjoner på tvers av fag er normal fremgangsmåte i Smart city initiativer. Brukermedvirkning online og i lab samt tjenestedesign og LEAN som arbeidsmetoder er vanlig


Data

Store mengder data i sanntid gir verdifull informasjon som gir grunnlag til å ta gode proaktive og akutte beslutninger for å opprettholde en velfungerende by. For å kunne ta de gode valgene må man vite hva som skjer. Gjennom å samle data fra ulike infrastrukturer i byen skaper man en oversikt og et helhetlig bilde av byen som skaper verdi for alle samfunnsaktører og kan brukes i sanntidsinformasjon til daglig, under kriser og ved større arrangement. Se mer på nettsiden under fanen Sanntidsdata. Områder som Smart initiativer og piloter ofte er inne på er miljøteknologi, velferdsteknologi, digitalisering og digital transformasjon, tingenes internett (IoT), kunstig Intelligens, åpne data, bigdata og maskinlæring.

Narvik kommune har kontinuerlig forbedring i sitt arbeid.

Smart city initativer kommer i tillegg til det arbeidet som gjøres i kommunen. Samskaping med andre, over siloer og å finne bærekraftige innovasjoner med fokus på ny teknologi er særeget for smart initativene i norske smart kommuner.

Organisering

Eier: Rådmann i Narvik kommune

Gjennomføring: Sektor for areal- og samfunnsutvikling

Kontaktperson: Smart city koordinator: Marianne Thomassen

Ansvarlige for arbeidet i hovedområde:

 • Helse: Harald Nils Karlsen
 • Reiseliv: Ann-Hege Lund
 • Mobilitet: Marianne Dobak Kvernsjø
 • Digitalisering og innovasjon: Per Jakobsen
 • Bygg: Sondre Sletteng
 • Energi: Sverre Mogstad

Arbeidsgrupper:

 • Medvirkning: Hilde Degerstrøm
 • Åpne data: Per Jakobsen
 • Bærekraft og miljø: Marianne Dobak Kvensjø
 • Høy innovasjonsgrad: Bernt Bremdal

Oppgaver Smart Narvik 2019:

Nyskapende løsninger for å forenkle og forbedre der det er behov. For eksempel digitalisering, automatisering, bruke åpne data, sensorteknologi eller «internet of things»-teknologi er det viktig å være nytenkende. Markedsføre innovasjon i Narvik kommune.

Raust samarbeid på tvers i kommuner, næringsliv, organisasjoner, akademia og med omverdenen er vanlig i smartby-prosjekter. Markedsføre resultat av raust samarbeid.

Stolthet og eierskap med bruk av innbyggerinvolvering Etter innbyggernes og brukernes behov utvikles nye eller bedre løsninger. Markedsføre hvorfor innbyggerne er fornøyd. Eks på arbeid;

   • Workshop nr 3. etter kvadruppel helix modell.
   • Analyse av ideene med gruppelederene
   • FOU kontrakter og Innovative offentlige anskaffelser Kurs for kommunen er utført, neste kurs er for næringslivet samt kurs i FOU kontrakter.
   • Finne svar på hva Smart Innovation Norway sitt ekspertise senter kan gjøre og hvilke miljøer i Narvik som kan medvirke (UIT, NORUT, VINN, FUNN, SINTEF ETC.)
   • Vurdere midler til initiativer og planlegge og gjennomføre søknader sammen med andre
   • Delta i nettverk og være oppdatert innen smart city
   • Vurdere OAC, Innovasjon Norges partnerskap nettverk, SIN og smartebyernorge.no
   • Planlegge Smart city konferanse til Narvik
   • Lage strategi for 2022 og 2027
   • Iverksette arbeid for utvikling og medvirkning i googlemaps
   • Fokus på prosjekter som er bra for Nye Narvik.
   • Oversikt over hvor mange og hvilke satsingen det er kapasitet og ressurser til å gjennomføre.
   • Hackaton UIT og ev andre universitet , her eksempel fra Miljøhack i Stavanger


Rutine for Smart Narvik arbeidet

Narvik kommune ved Areal- og samfunnsutvikling er koordinerende enhet og kontakt til Smart Narviks arbeid i kommunen. Prioriteringer skjer iht Bystyresak nr 002/19 Smart city strategi

Generelle henvendelser Alle generelle henvendelser går via nettsiden eller gjennom kommunens sentralbord. Smart Narvik prosjektleder koordinerer og sender videre prosjekter av ulik karakter i samråd med avdelingsleder. Skriftlige henvendelser skal rettes til postmottak@narvik.kommune.no og merkes Smart Narvik. Innspill og tilbakemeldinger lagres som web sak eller i vår Idepool på nett.

Samarbeidsavtaler Det er laget samarbeidsavtale med Smart Innovation Norway som beskriver hvilket arbeid de skal gjøre i en treårs periode for Narvik kommune, samt Narvik havn og Nordkraft. Alle avtaler arkiveres i websak under smart city. Avtale med for eksempel UIT og andre aktører og nettverk lokalt og nasjonalt arkiveres på samme måte.

Nettverksbygging Prosjektleder for Narvik kommune deltar etter avtale i nettverk utenfor Narvik som jobber med Smart City, bærekraft og digitalisering i kommuner. Nettverksbygging og samskaping lokalt om smart prosjekter skjer direkte eller separat og alle prosjekter markedsføres på felles nettsider.

Nettsider Nettsidene og sosiale medier driftes av prosjektleder for Narvik kommunes smart prosjekter. Arbeid som utføres av Smart Innovation Norway og andre aktører i Nye Narvik markedsføres under felles paraply på www.smartnarvik.no Alle avisartikler, prosjekter og måling av strategiske mål for Smart Narvik rapporteres inn pr mail og markedsføres via Narvik kommunes hjemmeside www.smartnarvik.no

Nye utviklingsprosjekter Nye utviklingsprosjekter er prioritert av arbeidsgrupper etter tre workshops på de strategiske satsingsområdene. Det er søkt midler til prosjekter som løses fortrinnsvis i kvadruppel helix modell. Alle utviklingsprosjekter hvor kommunen er med (og eventuelt andre prosjekter) skal rapporteres inn i skjema for smart prosjekter.Nye utviklingsprosjekter for Narvik havn og Smart Nordkraft i regi av Smart Innovation Norway, samt Smart Arctic Network prosjekter rapporteres til felles nettsted. Nye prosjekter vurderes ut fra strategiske målsetninger om flere arbeidsplasser, tilførte midler, effektivisering og nytteverdi for innbyggere. Det er en forutsetning at alle prosjekter er bærekraftige og samarbeidsprosjekter mellom noen eller flere av disse aktørene prioriteres: kommune, næring, organisasjoner, læringsarenaer og forskning. Eventuelt samarbeid med partnere utenfor Narvik.

Saksbehandling Oppstart av arbeid avtale skal behandles etter interne regler. Dersom en avtale gjelder flere tjenesteområder, har det enkelte tjenesteområdet ansvar for sitt område. Areal- og samfunnsutvikling vil ha en koordinere rolle for å sikre at avtalen fremstår helhetlig.

Areal- og samfunnsutvikling har den politiske saksbehandling. Areal- og samfunnsutvikling fastsetter tidsplaner og fremdriften der de er prosjekteier.

 • Generelle avtaler og kontrakter lagres i web-sak under: Smart Narvik
 • Avtaler for hovedområdene lagres i web-sak som for ekspempel: Smart Narvik, mobilitet
 • Spesifikke for eksempel: “Smart Narvik, Smart Arctic Network bekkeinntak

Endring i rutiner Smart Innovation Norway vil etter etablering av sitt Arktiske kontor i Narvik, jobbe direkte mot Havn, Nordkraft og kommuneledelse og koordinere mot smart Narvik nettsider som ledes av Areal- og samfunnsutvikling.

MÅL status 05.09.2019:


Strategi kort versjon : Smart Narvik viser innovative løsninger både med og uten ny teknologi som gjør hverdagen enklere eller bedre for innbyggerne. Noen eksempler: Smart helse: løsninger som lar eldre bo hjemme lengre Smart mobilitet: Kommunen låner ut biler til innbyggere Smart digitalisering: Digital kompetanseheving i Narvik kommune Smart bygg og energi: bærekraftig og miløvennlige bygg Smart reiseliv: digitale systemer som hjelper turistene og lokalsamfunnet

Vi samskaper smart løsninger i team, som tenker helhetlig.

Det jobbes fokusert for å søke midler og effektivisere, med fokus på de valgte smartområdene. i Narvik: helse, mobilitet, bygg/energi, reiseliv og digitalisering

Vi satser på synlige innovative prosjekter som er bra for innbyggerne og ønsker flere fornøyde innbyggere og større verdiskapning i samfunnet

Mål før 2027

 • 100 forbedringer
 • 100 mill i tilsøkte midler
 • 100 artikler i media
 • 100 nye arbeidsplasser

Smart Narvik tips:

 • Ikke lov mer enn du kan holde
 • Konkrete piloter og løsninger
 • Synlige prosjekt
 • Nyttig for innbyggere
 • Mål endringer: før og etter smart initiativet
 • Planlegg bruk av lab som kan vise løsningene
 • Bruk co creation og medvirkning
 • Konkurranser, hackatons
 • Bruk smart Narvik nett
 • Fokus på Samarbeid på tvers av fag, i regionen, nasjonalt og internajsonalt
 • Hjelp oss å samle data


Eksempler fra andre byer:

 • På Sola utføres arbeidet hos kommunalsjef som rapporterer til rådmann og strategien er forankret i formannskapet.
 • I Fredrikstad er strategi vedtatt av bystyret og organisert som program med programleder som samler ulike initiativ og har en verktøykasse med 10 mill.
 • I Bergen har hver byrådsavdeling deltakelse i smartby program etter egen vurdering.
 • I Kristiansand har de en Smartby “satsing” med 50% koordinator og kommunale rådgivere i 4 arbeidsgrupper med områdene næring, IT, samfunn og transport.
 • Bodø smart satsing har 2 heltidstillinger og prosjekter i hele kommunen med pt 56 ulike initiati som bidrar til å gjøre Bodø til en smartere by. Disse spenner fra innføringen av velferdsteknologi i eldreomsorgen til førerløse kjøretøy i bykjernen.
 • Asker har samlet seg rundt kommune sammenslåing og bærekraftsmålene: et eksempel på praktisk smart city har de strødd og brøytet min vei?