Smart Narvik bærekraft

Smart Narvik: Med utgangspunkt i innbyggernes behov samarbeides det for å finne bærekraftige og nyskapende løsninger slik at kommunen blir et bedre sted å leve bo og arbeide.

Bærekraft i alle smart prosjekter

Smart Narvik har utelukkende bærekraftige smart initiativer. Bærekraftige løsninger er overskriften i all innovasjon i Smart Narvik arbeidet. En smart by eller kommune ivaretar alle de tre bærekraftspillarene: samfunn, miljø og økonomi. Den tar utgangspunkt i innbyggernes og brukernes behov, og utvikler nye løsninger som har som mål å forbedre offentlige tjenester og innbyggernes livskvalitet, utnytte felles ressurser optimalt, øke samfunnets produktivitet og bidra til å løse klima- og miljøproblemer.

Vi jobber for at alle skal ha bærekraftsmålene på sin agenda og her er noen eksempel:


Miljø og klimafokus

Narvik kommune har vedtatt å være miljøby frem til 2026. For å lykkes å bli en miljøby må dette skje i samspill med byens innbyggere, næringsliv, fylkeskommunen, staten og andre med disse fokusområdene:

  • Bedre luftmiljø
  • Bedre vannmiljø
  • Mindre forsøpling

Se Kommunedelplan for klima, energi og miljø her (PDF, 2 MB)


FNs Bærekraftsmål og koordineringsansvar.

1. Utrydde alle former for fattigdom i hele verdenArbeids- og sosialdepartementet Se Prop. 1 fra ASD side 194

2. Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk Landbruks- og matdepartementet Se Prop. 1 fra LMD side 169

3. Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder Helse- og omsorgsdepartementet Se Prop. 1 fra HOD side 330

4. Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle Kunnskapsdepartementet Se Prop. 1 fra KD side 279

5. Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling

Barne- og likestillingsdepartementet Se Prop. 1 fra BLD side 159

6. Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle Klima- og miljødepartementet

Se Prop. 1 fra KLD side 35

7. Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris Olje- og energidepartementet

Se Prop. 1 fra OED side 123

8. Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle

Finansdepartementet Se Nasjonalbudsjettet 2017 side 156

9. Bygge robust infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon

Nærings- og fiskeridepartementet Se Prop. 1 fra NFD side 249

10. Redusere ulikhet i og mellom land Finansdepartementet

Se Nasjonalbudsjettet 2017 side 158

11. Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige Kommunal- og moderniseringsdepartementet Se Prop. 1 fra KMD side 220

12. Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre

Klima- og miljødepartementet Se Prop. 1 fra KLD side 35

13. Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem Klima- og miljødepartementet

Se Prop. 1 fra KLD side 36

14. Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling Skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold Nærings- og fiskeridepartementet Se Prop. 1 fra NFD side 252

15. Skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold

Klima- og miljødepartementet Se Prop. 1 fra KLD side 38

16. Fremme fredelige og inkluderende samfunn for bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer Justisdepartementet

Se Prop. 1 fra JD side 27

17. Styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling

Utenriksdepartementet Se Prop. 1 fra UD side 367

Inspirasjon