Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI)

Alle barn i Narvik kommune skal ha en trygg og god oppvekst. Noen ganger trenger noen barn litt ekstra oppmerksomhet og oppfølging. Det er da viktig å vite hvordan man skal gå frem for å oppsøke hjelp, enten du er barn, ungdom, voksen eller ansatt. Narvik kommune skal implementere BTI- modellen som viser hvordan det jobbes på alle nivåer i kommunen for å kunne avdekke og følge opp utsatte barn.

BTI er en samhandlingsmodell for tjenester som møter gravide, barn, unge og foreldre det er knyttet undring eller bekymring til. Hensikten med BTI-modellen er å kvalitetssikre helhetlig og koordinert innsats uten at det blir brudd i oppfølgingen. BTI bidrar til tidlig innsats, samordning og medvirkning.

Modellen gir en oversikt over handlingsforløp, og kan bidra til å rette opp svikt i samhandling mellom tjenester både på lokalt, regionalt og statlig nivå.

BTI-modellen egner seg både som et hjelpemiddel for å ta strategiske beslutninger, og systematiserer og beskriver det praktiske arbeidet med barn, unge og foreldre det er knyttet undring eller bekymring til.

BTI skal nå implementeres inn i alle tjenester som arbeider med barn og unge i Narvik kommune. Denne nettsiden er ment som et oppslagsverk i forhold til å tilegne seg kunnskap om Bedre tverrfaglig innsats.