รับสมัครนักเรียน

ปีการศึกษา 2562

ประกาศแนวการเรียนของนักเรียน ม.4

(ม.3 โรงเรียนอื่น) ปีการศึกษา 2562

ประกาศแนวการเรียนของนักเรียน

ม.4 (ม.3 เดิม) ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์

เข้าศึกษา

ม.4 ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์

เข้าศึกษา

ม.1 ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ

ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.4 (SMTE)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.1 (SMTE)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (EP)

รับสมัครนักเรียน

ม.1 และ ม.4

ปีการศึกษา 2562

ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ

ชั้น ม.1 ,ม.4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ

และ ม.1 ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ

ปฏิทินรับสมัครนักเรียน