ปีการศึกษา 2565


ภาพการแต่งกาย ปีการศึกษา 2565

นักเรียนชาย ม.ปลาย

นักเรียนหญิง
ม. ปลาย

นักเรียนชาย
ม.ต้น

ชุดพละ ม.ปลาย

นักเรียนหญิง ม.ต้น

ชุดพละ
นักเรียนชาย ม.ต้น

ชุดพละ
นักเรียนหญิง ม.ต้นชุดวิถีพุทธ
(สำหรับวันที่ตรงกับเรียนพละ)

ชุดวิถีพุทธ
ประกาศการแข่งขันบาสเกตบอล ---->download สมัคร street basketball ----->download ระเบียบและการแข่งขัน

ภาพกิจกรรมงานกิจการนักเรียน

กิจกรรมสภานักเรียน

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย

กิจกรรมวันเด็กโดยสภานักเรียน

กิจกรรมให้ความรู้จราจร


CARE FOR ALL สพม.32

กิจกรรมการแก้ มผ.

การประเมินระบบดูแลช่วยเหลื่อนักเรียน

โครงการประกวดคัดเลือกเยาวชนต้นแบบเก่งและดี
To be number one idol 2020 รุ่นที่ 10
นางสาวกานต์วรีย์ สังข์อินทร์ นักเรียนโรงเรียนนางรอง
เข้ารอบเป็นตัวแทน 1 ใน 40 คนระดับประเทศ


กรอบงาน

  • งานวางแผนอัตรากำลัง

  • งานสรรหาบรรจุแต่งตั้ง

  • งานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  • งานส่งเสริมข้าราชการครู


ส่งเสริมพัฒนาขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

เลื่อนเงินเดือน
ภาพกิจกรรมงานบุคลากร

ส่งเสริมให้ครูมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

ประชุมสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงาน

งานทะบียนประวัติ

อบรมการใช้ipadเพื่อการเรียนการสอน

มอบเกียรติบัตรครูดีเด่น

ครูดีศรีสพม.

อบรมการทำ ว PA

ประชุมเพื่อคัดเลือกครูดีเด่น

ขวัญกำลังใจบุคลากร

ฝ่ายบริหารงานบุคคลโรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ช่องทางติดต่อ Facebook ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนางรอง

โทร 044 -632298