ส่งงานเรื่องรายงาน (การตอบกลับ)
ส่งงานเรื่องฟอร์ม (การตอบกลับ)

โครงงานคอมพิวเตอร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ผลงานการสร้างเกมของนักเรียน (วิชาการเขียนโปรแกรม constuct2)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4

ส่งลิ้งก์เกม (การตอบกลับ)