ชุมชนสัมพันธ์/บริการชุมชน

วันที่ 12 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนเมืองยางศึกษาร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมคุณพ่อสัมฤทธิ์ เชือนไธสง บิดาของคุณครูไชยยศ เชือนไธสง ณ วัดพิกุลทอง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 

วันที่ 4 เมษายน 2567 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมโครงการสร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ โรงเรียนเมืองยาง "คุรุราษฎร์อุทิศ" 

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชโองการโปรดเกล้าพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ ให้พระครูปัญญาสารวิสุทธิ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองยาง จากชั้นโท เป็นชั้นเอก

ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของคุณย่าหนูแดง สียางนอก ผู้ปกครองของ เด็กชายปฎิภาณ สียางนอก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ดร.ณัฐกฤษฏ์ ภูฆัง ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมตัวแทนคณะครูร่วมงานฌาปนกิจศพนายศุภกร พาภักดี โรงเรียนเมืองยางศึกษาขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ 

วันที่ 30 ตุลาคม 2566 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และตัวแทนนักเรียนวงโยธวาทิต เป็นตัวแทนผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเมืองยางศึกษา วางพวงหรีดเคารพศพนายศุภกร พาภักดี ศิษย์เก่าผู้สร้างผลงานดีเด่นด้านวงโยธวาทิต และขอเป็นกำลังใจให้ครอบครัวมา ณ โอกาสนี้ 

วันที่ 29 ตุลาคม 2566 คุณครูศิศิร์กาญน์ วงษ์ขันธ์ เป็นตัวแทนผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเมืองยางศึกษา วางพวงหรีดเคารพศพคุณปราณี เบียดนอก บ้านหนองไม้ตาย และขอเป็นกำลังใจให้ครอบครัวมา ณ โอกาสนี้

วันที่ 23 ตุลาคม 2566 คุณครูกาญจนา ปัตเตย์ และคุณครูสมสวาสดิ์ ผลนา เป็นตัวแทนผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเมืองยางศึกษา วางพวงหรีดเคารพศพ นายแฉล้ม ไพลดำ บ้านหนองไม้ตาย ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้  

วันที่ 19 ตุลาคม 2566 คุณครูศิศิร์กาญน์ วงษ์ขันธ์ เป็นตัวแทนผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเมืองยางศึกษา วางพวงหรีดเคารพศพ คุณพ่อเฉลิม สุวรรณรักษ์ บ้านทุ่งสว่าง ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้  

วันที่ 17 ตุลาคม 2566 นายสันติ ศรีคุณแก้ว รองผู้อำนวยการสถานศึกษา คุณครูศิศิร์กาญน์ วงษ์ขันธ์ และคุณครูสุระวุฒิ จอดนอก เป็นตัวแทนผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเมืองยางศึกษา วางพวงหรีดเคารพศพ คุณอภิสิทธิ์ พุทธลา บ้านหนองไม้ตาย ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้  

วันที่ 16 ตุลาคม 2566 คุณครูศิศิร์กาญน์ วงษ์ขันธ์ และคุณครูประมวล คำจันทึก เป็นตัวแทนผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเมืองยางศึกษา วางพวงหรีดเคารพศพ คุณยายบัวไข เทียนคำ บ้านลิ้นฟ้า ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้  

วันที่ 15 ตุลาคม 2566 คุณครูศิศิร์กาญน์ วงษ์ขันธ์ เป็นตัวแทนผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเมืองยางศึกษา วางพวงหรีดเคารพศพ คุณลุงวิทยา แขวงดีนา บ้านทุ่งสว่าง  ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้  

วันที่ 30 กันยายน 2566 นายสันติ ศรีคุณแก้ว รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมคณะครูโรงเรียนเมืองยางศึกษา ร่วมแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ คุณครูกาญจนา ภุมรา ณ โรงเรียนช่องแมววิทยาคม 

วันที่ 29 กันยายน 2566 นายสันติ ศรีคุณแก้ว รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครูโรงเรียนเมืองยางศึกษา ร่วมแสดงมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการคุณครูสุรพิษ สีลาดเลา ครูชำนาญการพิเศษ ณ โรงเรียนเมืองยาง "คุรุราษฎร์อุทิศ"   

วันที่ 29 กันยายน 2566 ดร.ณัฐกฤษฏ์ ภูฆัง ร่วมแสดงมุทิตาจิต งานเกษียณอายุราชการ ผอ.ลำภึง ภุมรา ผู้อำนวยการสถานศึกษา และนายโสภาพ วังคะวิง ณ โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม  

วันที่ 28 กันยายน 2566 ดร.ณัฐกฤษฏ์ ภูฆัง ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบหมายให้คุณครูสมสวาสดิ์ ผลนา และคุณครูกาญจนา ปัตเตย์ ร่วมแสดงมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ คุณครูศุลีพร ศรีวุฒิพงศ์ คุณครูสุจิตรา สารการ คุณครูเบญจพร สิงห์น้อย คุณครูวราภรณ์ ย้อนโคกสูง และ คุณครูยุพิน สกุลพอง ณ โรงเรียนประทาย  

วันที่ 28 กันยายน 2566 ดร.ณัฐกฤษฏ์ ภูฆัง ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครู ร่วมแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการคุณครูหนูเลื่อน วิเศษ ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองยาง  

วันที่ 19 กันยายน 2566 ดร.ณัฐกฤษฏ์ ภูฆัง ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครู วางพวงหรีดเคารพศพคุณพ่อทองสุข ไวไธสง อดีตคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนเมืองยางศึกษา ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ครับ 

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 ดร.ณัฐกฤษฏ์ ภูฆัง ผู้อำนวยการสถานศึกษา และนายสันติ ศรีคุณแก้ว รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนเมืองยางศึกษา ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมและเป็นเจ้าภาพ งานสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อปลัด ชีพไธสง บิดาของคุณครูโสภา ชีพไธสง ทางโรงเรียนขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ครับ 

วันที่ 21 สิงหาคม 2566 คุณครูวิชัย เพียรการและคุณครูเอกพล ทองทาบ เป็นตัวแทนผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเมืองยางศึกษา วางพวงหรีดเคารพศพ คุณยายของนางสาวปุณยาพร ชาญธัญกรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 โรงเรียนเมืองยางศึกษา ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ครับ 

วันที่ 4 สิงหาคม 2566 นายสันติ ศรีคุณแก้ว รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และคุณครูเพชรรุ่ง สนั่นไทย เป็นตัวแทนของโรงเรียนเมืองยางศึกษา วางพวงหรีดเคารพศพคุณแม่นิตยา พันไธสง มารดาของนางสาวธัญพิมล พันไธสง นักเรียนชั้น ม.5/3 ทางโรงเรียนขอแสดงความเสียใจและเป็นกำลังใจให้ครอบครัวครับ 

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมงานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษาอำเภอเมืองยาง ประจำปี 2566 ณ วัดโนนลอย ตำบลกระเบื้องนอก อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 

วันที่ 30 เมษายน 2566 ดร.ณัฐกฤษฏ์ ภูฆัง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมทอดผ้าป่าการศึกษา 39 ปี โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 26 เมษายน 2566 คุณครูพรวิไล ปานจิต ร่วมบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองยาง จัดโดย เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 6-7 เมษายน 2566 ดร.ณัฐกฤษฏ์ ภูฆัง ผู้อำนวยการสถานศึกษา นายสันติ ศรีคุณแก้ว รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมอนุโมทนาบุญ งานอุปสมบทพระอวยชัย ณ พัทธสีมาวัดนางออ ตำบลเมืองยาง อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 

วันที่ 28 มีนาคม 2566 ดร.ณัฐกฤษฏ์ ภูฆัง ผู้อำนวยการสถานศึกษา และนายสันติ ศรีคุณแก้ว รองผู้อำนวยการสถานศึกษา นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี "สวมผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น" พร้อมรับชมการรำบวงสรวงย่าโมจากทุกตำบล ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ที่ว่าการอำเภอเมืองยาง  

วันที่ 18 มีนาคม 2566 นายสันติ  ศรีคุณแก้ว รองผู้อำนวยการสถานศึกษา นำคณะครูร่วมพิธีทำบุญตักบาตร "ถนนสายวัฒนธรรม รากราชสีมา นำสู่ ทาน ศีล ภาวนา" นุ่งโจง นั่งสาด ตักบาตร เสริมบุญ เนื่องในงานสมโภชเมืองนครราชสีมา ครบรอบ 555 ปี ณ วัดโนนลอย บ้านกระเบื้องนอก ตำบลกระเบื้องนอก อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา